of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-228
Kamu Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye yönetim tarihi, yönetim kavram, ilke ve kuramları, yönetim sürecinin niteliği ve başlıca sorunları hakkında genel bir formasyon kazandırılması amaçlanmaktadır. Derste yönetim süreci kamu yönetimi ile ilişkilendirilmek sureti ile ele alınacaktır.
Dersin Hedefleri
Bu ders ile öğrenciye yönetim tarihi, yönetim kavram, ilke ve kuramları, yönetim sürecinin niteliği ve başlıca sorunları hakkında genel bir formasyon kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kamu yönetiminin temel kavramlarının öğrenilmesi
2. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kavranılması
3. Kamu görevlilerinin tanımlanması
Dersin İçeriği
Yönetim kavramının detaylı bir şekilde ele alınması, yönetim biliminin konu ve kapsamı, hangi öğelerden meydana geldiği, bir bilim olarak ortaya çıkışı, yönetim biliminin tarihsel gelişim süreçleri ve örgüt kuramları (klasik örgüt kuramı-neo-klasik örgüt kuramı-modern yaklaşımlar, yönetime yeni yaklaşımlar ve eleştirel kuramlar), Türkiye?nin yönetimin yapısının genel nitelikleri (Türk devletini yönetsel özellikleri-merkezi yönetim-yerel yönetim ayrımı),dünya?da yönetim anlayışı ve bunun Türk kamu yönetimine yansımaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yukarıda belirtilen eserler
Diğer Kaynaklar
Prof. Dr. Eyüp G. İsbir/ Dr. M. Akif Özer/ Prof. Dr. Burhan Aykaç/ Prof. Dr. Nuri Tortop/ Dr. Hüseyin Yayman, Yönetim Bilimi, Der:Nuri Tortop, NOBEL YAYIN DAĞITIM, Ankara 2007., M. Şerif Şimşek, Yönetim ve Organizasyon, Mikro Dizgi, Konya 1996., Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul 2007., Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, TODAİ Yayınları, Ankara 2004, Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimi, OTDÜ Yayıncılık, Ankara 2003., Ahmet Hamdi Aydın, Yönetim Bilimi Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara., M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007, Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007, Uğur Ömürgönülşen, Kemal Öktem, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, İmaj Yayınevi, Ankara 2007.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
2
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
0