of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIT-104
Makro Ekonomi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Makro İktisat dersi ekonomideki makro büyüklükleri ve bir ekonomideki makro dengenin oluşumunu, ekonomik dengeden sapma sonucu uygulanacak makro ekonomik politikaların uygulanmasını ve uluslararası ekonomi ve ülkeler arasındaki ekonomik gelişmişlik farklılıklarının neden- sonuç ilişkilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Makro İktisat dersi, ekonomideki makro büyüklükleri (Milli Gelir, İstihdam. Toplam Talep, Toplam Arz) ve bir ekonomideki makro dengenin oluşumunu incelemeyi hedeflemektedir
makro ekonomi, çarpan ve hızlandıran kavramlarını açıklamayı, IS ve LM analizleri ile mal ve para piyasasında denge ve açık ekonomide denge konularını incelemeyi hedeflemektedir
Ayrıca enflasyon, fiyatlar genel düzeyi-milli gelir ilişkisi, konjonktürel dalgalanmalar ve çözüm önerileri incelenmesi, para, mal ve emek piyasasında dengeleri açıklamayı, uluslararası ticaret dış ticaret teorileri ve analizlerinin yapılabilmesi ve ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının neden-sonuç ilşkisi açıklanması hedeflemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Makro ekonomiye konu olan temel referans modellerini açıklayabilecektir.
Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde para, faiz ve milli gelir değişkenleri arasındaki ilişkileri ifade edebilecektir.
Toplam talep ve toplam arz modelini açıklayabilecektir.
Konjontür Hareketlerini ve Konjonktür Teorilerini açıklayabilecektir.
Temel sorunlardan işsizlik ve enflasyona ilişkin tanımlamaları ve yaklaşımları açıklayabilecektir.
Makro ekonominin araştırma alanını ve temel kavramları tanımlayabilecek; makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayabilecektir.
Dersin İçeriği
Temel Makroekonomik Değişkenler, Temel Makroekonomik İlişkiler, Referans Modeller I : Klasik Model, Referans Modelleri II: Keynesyen Model, Tüketim, Tasarruf ve Yatırım, Para, Para Arzı ve Talebi, Dışa Kapalı Ekonomide Para, Faiz ve Milli Gelir: IS-LM Modeli, Dışa Açık ekonomide IS-LM Modeli: IS-LM-BP Modeli , Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli , Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri, İşsizlik ve Enflasyon, Uluslararası Ticaret, Hafta Uluslararası Finasman , Ekonomik üyüme ve Ekonomik Kalkınma .
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
121
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
Diğer Kaynaklar
Ardıç, Oğuzhan, Makro İktisat, seçkin yayınları, 2003.
Ertek, Tümay, Temel Ekonomi, Genişletilmiş 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek
3
2
Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek
3