of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-213
Sağlık Ekonomisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Bayram Bayrakcı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Genel ekonomik bilginin yanısıra, sağlık sektörünün ekonomik açıdan analizi, sağlık sektöründe ekonomik değerlendirme teknikleri, sağlık hizmetlerinde üretim ve maliyet fonksiyonları, sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkisi, sağlık sektörünün finansmanı, sağlık hizmetleri sisteminin ekonomik amaçları, sağlık sektöründe üretim ve çıktı, sağlık işletmelerinde maliyet, sağlık hizmeti ve malı talebi, sağlık hizmeti ve malı arzı, sağlık sektöründe pazar türleri, sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme, sosyal güvenlik, sağlık pazarına devletin müdahalesi, sağlık iş gücü gibi konularda öğrenciyi bilgilendirmek.
Dersin Hedefleri
Sağlık ekonomisini tanımlayabilecek
Sağlıkta Arz ve Talep işleyişini anlayabilecek
Sağlıkta piyasa yapısını ve işleyişini anlayabileceK
Sağlıkta Hizmet sunucuları açıklayabilecek
Sağlık hizmetlerinde Pazar şartlarını ve türlerinin işleyişini kavrayabilecek
Sağlık hizmetlerinde devlet müdahalesini öğrenecek ve
açıklayabilecek
Sağlıkta Ödeme modelleri ve bu modellerin avantaj ve
dezavantajlarını sayabilecek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık ekonomisinde kullanılan temel kavram ve konuları açıklayabilecektir.
1.1.Sağlık ekonomisini tanımlar.
1.2.Sağlık ekonomisinin çalışma alanlarını açıklar.
1.3.Ekonomik ilkelerin sağlık sektörüne uygulanabilirliğini tartışır.
1.4.Sağlık sektörünü ekonomik açıdan farklı kılan özelliklerini tartışır.
2.Sağlıkta talep ile ilgili konuları özetleyebilecektir.
2.1.Sağlıkta talebi etkileyen faktörleri açıklar.
2.2.Sağlıkta talep esnekliğinin kullanım alanlarını örnekler.
3.Sağlıkta arz ile ilgili konuları açıklayabilecektir.
3.1.Sağlık arzının amacını ve önemini açıklar.
3.2.Sağlık hizmeti üretim sürecini ve maliyetini özetler.
3.3.Sağlıkta verimlilik kavramını ve etkileyen faktörleri tartışır.
3.4.Hekimlerin sağlık hizmeti arzındaki rolünü ve ilgili kavramları açıklar.
4.Sağlık sektöründe pazar yapılarını özetleyebilecektir.
4.1.Farklı pazar yapılarını karşılaştırır.
4.2.Sağlık sektöründe geçerli pazar yapılarını özetler.
Dersin İçeriği
1-Ekonominin tanımları genel ekonomi bilgisine giriş
2-Sağlık Ekonomisi ve Kapsamı, genel ekonomi bilgisi
3-Gelir Akış Şemaları, Pazar Türleri, Kaynak Dağılımı,
4-Bütün Mal ve Hizmetler İçin Talep ve Arz Analizi
5-Piyasa Türleri, Piyasa Başarısızlıkları,
6-Sağlık Piyasalarının Temel Özellikleri, Sağlık Hizmetinin Temel Özellikleri
7-Sağlık Hizmetlerinde Talep Analizi, Sağlık Hizmetlerinde Arz Analizi
8-Sağlık Sektöründe Ekonomik Değerlendirme Teknikleri, Sağlık Harcamaları ve Gelişimi
9-Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yöntemleri
10-Gelişmiş Ülkelerde Sağlık Finansman Yöntemleri
11-Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihi gelişimi
12-Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Finansmanı
13-Türkiye’de Sağlık Finansmanı Sorunları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
91
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ÇELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara.
Diğer Kaynaklar
ÇELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara.
Materyal
Dokümanlar
ÇELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
2
2
 
2