of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-203
Orman Bakımı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Serkan Özdemir
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Orman bakımını ilişkin kavramları öğretmek, silvikültürel faaliyetler hakında bilgi vermek, asli orman ağacı türlerine yönelik bakım uygulamalarını öğretmek, orman ağaçlarına yönelik kesim ve bakım teknikleri teknikleri hakkında bilgi vermek, baltalık ve koru ormanları hakkında bilgi vermek
Dersin Hedefleri
1. Orman bakımının yasal dayanaklarına yönelik bilgilerin verilmesi
2. Silvikültürel faaliyetlerin öğretilmesi
3. Bakım tedbirlerinin öğretilmesi
1. Orman ekosistemlerinin dinamiklerini ve gelişim çağlarını anlamak
2. Orman bakımının tanımını yapabilmek
3. bakıma yönelik silvikültürel müdahaleler konusunda karar verebilme ve uygulamaya geçebilme
4. Orman bakım tedbirlerinin her birinin amacını kavrayabilme
5. Orman bakımı müdahalelerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçlarını anlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Orman korumanın önemini ifade edebilir
2 Yangın davranışı, yangın rejimi, yangın ekolojisi ve yangın amenajmanı kavramlarını tanımlayabilir
3 Yangınların kontrol altına alınabilmesi ve yangınların bir araç olarak kullanılabilmesi için yanıcı madde, topografya ve hava hallerini dikkate alan basit planlamalar yapabilir
4 Otlatma, açmacılık ve kaçakçılık gibi orman koruma problemlerini teknik, idari, ekolojik, ve sosyo-ekonomik açıdan tartışabilir
5 Abiyotik (cansız) çevre faktörlerini orman sağlığı ile ilişkiye getirebilir, abiyotik zararları belirleyebilir ve bunlara karşı koruyucu ve önleyici tedbirler önerebilir
6 Orman ekosistemlerinin dinamiklerini ve gelişim çağlarını anlayabilir
7 Asli ağaç türlerimizde gençlik bakımı, sıklık bakımı,aralama müdahalelerini,ışıklandırma, alt tesis, budama vb. müdahalelerini anlayabilir ve yapabilir
8 Baltalık ormanlarında bakım müdahalelerini anlayabilir ve yapabilir
9 Orman bakımı müdahalelerinin ekolojik, ekonomik, ve sosyal sonuçlarını anlayabilir
Dersin İçeriği
Orman Korumanın Konuları Olarak; Orman Yangınları, Orman Yangınlarının Tanımı, Yangınların Türleri, Sebepleri, Zararları, Türkiye’deki Dağılımı-Sınıflandırılması, Yangını Etkileyen Faktörler, Yangınlarla Mücadelede Koruyucu ve Önleyici Tedbirler, Söndürme Teknikleri, Yangından Korunma ve Mücadelenin Planlanması, Otlatma, Yemlik, Yaprak Yararlanması, Açmacılık, Kaçakçılık, Pollusyon, Orman Sınırlarının Korunması, Diğer Beşeri Zararlar, Bitkisel Zararlar, Rüzgar, Fırtına, Kar-Don-Yüksek Sıcaklık-Dolu-Buz-Yıldırım-Işık ve Yağmur Zararı, Su Faktörleriyle İlgili Zararlar, Besin Faktörüyle İlgili Zararlar, Uçucu Kumullar, Orman Bakımının Konuları İse; Gençlik Bakımı (Koruma, Seyreltme, Çapalama) Gençliğin Diri Örtüye Karşı Korunması Ayıklama, Ağaç ve Gövde Sınıfları (Kravt vb.), Aralama Müdahalelerinin Şekli (Alçak Aralama, Yüksek Aralama), Mekanik Aralama, Seçme Ormanında Özel Bakım Esasları: Önemli Aralama Yöntemleri, Ülkemiz Ormanlarındaki Saf ve Karışık Meşcerelerde Uygulanması Gereken Ara Yöntem ve Teknikleri, Işıklandırma, Alt Tesis, Budama, Baltalık ve Korulu Baltalıklarında Bakım Esasları, Orman Bakımı Tedbirleri, Sıklık Bakımı, Işıklandırma, Alt Tesis ve Ön Tesis, Budama, Baltalık ve Korulu Baltalıklarda Bakım.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
1
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
1