of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-227
Orman Amenajmanı Esasları
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Serkan Özdemir
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Orman amenajman kavramının teorik yapısı ile pratiğe yönelik uygulamaları ve ülke genelinde herhangi bir planlama biriminin amenajman planını hazırlamayı öğrenmek, mevcut amenajman planları üzerinde değerlendirme yapabilme kabiliyetini kazandırabilmek, Orman amenajmanına ilişkin temel kavramları öğreterek gelişim süreci hakkında bilgi vermek
Dersin Hedefleri
1. Amenajman planlarını hazırlamayı ve uygulamayı öğretmek
2. Ulusal ve uluslar arası ormancılık politikalarına göre işletme amaçları-koruma hedeflerini ve kısıtlayıcı koşulları belirlemeyi öğretmek
3. Türkiye?de uygulanan orman envanter sistemini öğretmek
4. Meşcere tipleri haritasını yapmayı öğretmek
5. Orman ekosisteminde ortaya çıkan ürün ve hizmetleri öğretmek
6. Orman yapısı ile orman fonksiyonları arasındaki ilişkileri öğretmek
7. Odun üretimini düzenleyen amenajman yöntemlerini öğretmek
8. Öğrencilerin yönetici kapasitelerini geliştirmek ve toplumun orman kaynaklarına olan ihtiyaçlarına karşı onları daha duyarlı hale getirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Ormancılık ana derslerinin konularıyla orman amenajmanını ilişkilendirir
2. Meşcere tipleri ayırımını yapar, alanlarını hesaplar ve her bir meşcerenin hektardaki hacmi, göğüs yüzeyi ve artımı gibi meşcere parametrelerini hesaplar
3. Amenajman planını okur, değerlendirir ve uygular
4. Bir planlama birimi için karbon birikimi, oksijen üretimi, su üretimi, toprak erozyonu önleme ve eko-turizm gibi ekolojik ve sosyal fonksiyonları da dikkate alarak amenajman planını hazırlar, irdeler ve savunur
5. Yaş sınıfları ile çap sınıfları amenajman metotlarının planlama ilkelerini açıklar
6. Gerek plan kararların alınmasında gerekse işletme hedef ve kısıtlarının belirlenmesinde ilgi-çıkar (paydaş) gruplarını belirler ve planlamaya dahil eder
Dersin İçeriği
Orman amenajmanının tanımı, planlama kavramı, Uluslararası ve Ulusal Ölçekte Ormancılık, Planlama yaklaşımları Aktüel-Optimal kuruluşun tespiti; alan envanteri, ağaç serveti ve artımın envanteri, yetişme ortamı envanteri, yaş sınıfları ve bonitet haritası, ortalama bonitet ve redüksiyon faktörü hesabı, orman fonksiyonları / hizmetleri, biyoçeşitlilik, ODOÜ, sağlık, ekonomik durum ve kapasite envanterleri, hasılat ve büyüme modelleri, Yararlanmanın düzenlenmesi; amenajman yöntemleri, işletme sınıflarının belirlenmesi, silvikültürel müdahalelerin hazırlanması, ara-son hasılat kesim planlarının oluşturulması, idare süreleri, dönüş süreleri, eta ve çeşitleri, ODOÜ Uygulama; harita okuma ve araziye uyarlama, örnekleme alanlarının belirlenmesi, GPS ile ulaşım ve ölçümler, Seçme ormanlarda bonitetleme, optimal kuruluş, kesim planları Akdeniz ormancılık kullanım projesi, Münferit planlama, FRIS, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) ve örnek uygulamalar Planlama stratejileri, sistem yaklaşımı ve yöneylem araştırması ile optimal karar verme, planların denetimi, Üç arazi-alan çalışması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
40
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
5
10
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Eraslan, İ. Ve Eler, Ü., 2003. Orman İşletmesinin Planlanması ve Denetimi, SDÜ Yayın No: 35.
2-Asan, Ü., 2009. Orman Amenajmanı Ders Notları, 125 s.
Diğer Kaynaklar
1-Lawrence S Davis, K. Norman Johnson, Peter S. Bettinger, Theodore E. Howard, 2001, Forest Management, 4th Edition: To Sustain Ecological, Economic, and Social Values
2- Pete Bettinger, Kevin Boston, Jacek Siry, and Donald L. Grebner, 2008, Forest Management and Planning
3- Buongiorno, J. And Gilless, K. 2003, Decision Methods for Forest Resources Management.
4-Eler, Ü., 2001. Orman Amenajmanı, SDÜ yayın No: 17
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
0
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
0