of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-212
Tüketici Davranışları
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
öğrencilere gelişen ve küreselleşen dünyada üretim ve tüketimin öznesi olan tüketicileri tanıma, ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yerini ve önemini ortaya koyma, tüketici davranışlarını belirleyen etkenleri tanıma, tüketici alışkanlıkları ve satınalma kararları ile tüketici bilinci, tüketici hakları ve çevre koruma konularını anlamaya yardımcı olmaktır.
Dersin Hedefleri
1. Tüketici davranışları ve bilincine ilişkin temel kavramları açıklatmak.
2.Ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri ile pazarlamada tüketici davranışlarını yeri ve önemini değerlendirmek.
3.Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik ve sosyo-ekonomik faktörler değerlendirmek.
4. Yaşam tarzı ve kişilik (life – style ve self- concept) kavramlarının tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkileri ve tüketici satın alma karar sürecini açıklamak.
5. Tüketici bilinci ve ülkemizde tüketici haklarını korumaya yönelik yasa ve kuruluşlar ile çevre koruma ve tüketici bilinci ve tüketici eğitimini değerlendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Tüketici davranışları ve bilincine ilişkin temel kavramları açıklayabilir.
2.Ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri ile pazarlamada tüketici davranışlarını yeri ve önemini değerlendirebilir.
3. Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik ve sosyo-ekonomik faktörler değerlendirebilir.
4. Yaşam tarzı ve kişilik (life – style ve self- concept) kavramlarının tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkileri ve tüketici satın alma karar sürecini açıklayabilir.
5. Tüketici bilinci ve ülkemizde tüketici haklarını korumaya yönelik yasa ve kuruluşlar ile çevre koruma ve tüketici bilinci ve tüketici eğitimini değerlendirebilir.
Dersin İçeriği
Tüketici davranış ve bilincine ilişkin temel kavramlar, ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri, tüketici davranışını etkileyen etkenler, yaşam tarzı, tüketici alışkanlıkları, tüketici satın alma karar süreci ile tüketici bilinci ve tüketici hakları, çevre ve tüketici eğitim.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
6
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
94
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ALTINTAŞ, M.H. : Müşteri Tatmininden Müşteriye Değer Sağlama Analizine Doğru Yapılanma ve Bir Analiz Önerisi, Doktora Tezi, U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1999.
ARIKAN, Rauf ve ODABAŞI, Yavuz:Tüketici Davranışları ve Tüketici Bilinci, Anadolu Üniv.,Yay., No:646, Eskişehir - 1996
ERGÜLEN, Doğan: 1998, “Pazarlar Küreselleşirken Müşteriler Standartlaştı”, Kariyer Dergisi. 1998.
GOLDMAN, H.: “Müşteri Kazanmak”, Kal Der, İstanbul, 1989.
GERSON, R. F.: Müşteri Tatmininde Süreklilik, Rota Yayınları, İstanbul, 1997.
GEVİŞ, Hıdır: “Müşteriyle Hayat Boyu Flört”, Power Dergisi, 1998.
KARABULUT, Muhittin: Tüketici Davranışı, 3. Baskı. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No:102.
KAVAS, Ali Can ve Diğerleri: Tüketici Davranışları, Anadolu Üniv., Yay. No:880, 1. Baskı, Eskişehir, l995.
KÖSEMEHMETOĞLU, Arzu: “Müşteri Velinimetimizdir”, Zaman Gazetesi İnsan Kaynakları, 1999.
MUCUK, İsmet: “Pazarlama İlkeleri”, 6. Baskı, Derya Yayınları, İstanbul, 1994.
ODABAŞI, Yavuz: Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2000.
ZORLU, Abdülkadir: Batılı Bir Yaşam Tarzı Olarak Tüketim: : Türkiye’de Tüketim Ürünlerinin ve Kültürünün Tarihi Gelişimi”, H.Ü. Sosyolojik Araştırmaları Dergisi, sdergi.hacettepe.edu.tr., 2003.
ZORLU, Abdülkadir: Tüketici Davranışları ve AVM'ler , “Bedestenlerden Alışveriş Merkezlerine Alışveriş Davranışlarının Sosyalliklerini Anlamak”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi İİBF Yayınları, Sakarya, 2007.
ZORLU, Abdülkadir: Tüketim Sosyolojisi, "Türkiye'de Organize Perakendecilik Sektöründe / Alışveriş Merkezlerinde Yeni Trentler ve Sorunlar", Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi (Pİ), Kış Wal-Mart'tan Sonra Pazarlama Sayıs, 23, 2008/1: 36-48.
ZORLU, Abdülkadir: Tüketici Davranışları ve AVM'ler , “Bedestenlerden Alışveriş Merkezlerine Alışveriş Davranışlarının Sosyalliklerini Anlamak”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi İİBF Yayınları, Sakarya, 2007.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.