of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
LOJ-103
Genel Ekonomi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Bayram BAYRAÇI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi mikro ve makro ekonominin temel konularını orta düzeyde vermek ekonomi dersinin temel konularını analizini temel kavramları genel hatlarıyla vermektir.
Dersin Hedefleri
Mikro ekonominin konularını yüzeysel olarak kavramak, analiz etmek, neden- sonuç ilişkisini kurmak.
Makro ekonominin konularını yüzeysel olarak kavramak, analiz etmek, neden- sonuç ilişkisini kurmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Fırsat maliyeti, kıtlık, etkinlik, normatif ve pozitif iktisat gibi iktisadın temel kavramları ile ülkelerin üretim imkanlarını nasıl analiz edeceklerini öğrenebilecek.
Mal ve hizmet piyasalarının işleyişini anlamak için arz ve talep modelinin nasıl kullanılacağını öğrenebilecek.
Çeşitli arz ve talep esnekliklerinin nasıl hesaplanacağını, bunların mal ve hizmet piyasalarının yapısını irdelemek için nasıl kullanılacağını öğrenebilecek.
Firma maliyetleri ile firma maliyetlerinin firmanın üretim yapısı ile ilişkisini öğrenmek.
Firmaların üretim ve fiyatlama kararlarını nasıl oluşturduklarını öğrenebilecek.
Başta tam rekabet piyasası olmak üzere, tekel, tekelci rekabet ve oligopol gibi ürün piyasalarında firmaların davranışlarını analiz edebilecek.
Makro ekonominin araştırma alanını ve temel kavramları tanımlayabilecek.
Makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayabilecektir.
Makro ekonomiye konu olan temel referans modellerini açıklayabilecektir.
Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde para, faiz ve milli gelir değişkenleri arasındaki ilişkileri ifade edebilecektir.
Toplam talep ve toplam arz modelini açıklayabilecektir.
Konjontür Hareketlerini ve Konjonktür Teorilerini açıklayabilecektir. Temel sorunlardan işsizlik ve enflasyona ilişkin tanımlamaları ve yaklaşımları açıklayabilecektir.
Ülkeler arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarının nedenleri ve sonuçları hakkında ilişki kurabilecek.
Dersin İçeriği
Dersin başında kıtlık iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra sıra mikro iktisadın standart konuları olan arz ve talep yasaları, arz ve talep esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri, rekabet şartlarında kar maksimizasyonu varsayımı altında çalışan firma ile tekel tezat teşkil eden piyasa türleri olarak incelenecek ve bu piyasa türlerinin iktisadi refah bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığı belirtilecektir. Makro iktisadın temel konuları olan Makro ekonomiye genel bakış, Temel makro ekonomik sorunlar, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, para ve bankacılık, para teorileri ve para politikası,Enflasyo, uluslararası iktisat, ekonomik büyüme ve kalkınma.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
121
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, Genişletilmiş 8. baskı, Beta yayın ve basım, İstambul, 2013.
Diğer Kaynaklar
Parasız, İlker, İktisadın ABC'si, Genişletilmiş 10. basım, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2010.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek
2
2
Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek
2