of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-208
Stratejik Yönetim
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Muhammet Husrev FETEN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sürekli değişen ve giderek değişimin hızının arttığı günümüzde,işletmelerin sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü kazanması başarının tek yoludur. İşletmeler bu üstünlüğü stratejik yönetim ile kazanabilirler. İşte bu ders, öğrencilere bu yeni denge durumunu nasıl tanımlayacaklarını ve bunu nasıl daha sistematik hale getireceklerini, uygulamada karşılaştıkları sorunlarını nasıl ve hangi yöntemlerle çözeceklerini öğretmeyi amaçlar
Dersin Hedefleri
Stratejik Yönetimin temel kavramlarını ve amaçlarını öğretmek, İşletmelerin iç çevre ve dış çevre ile ilişkilerini analiz etmek, sürdürülebilir rekabetçi üstünlük stratejilerini öğrenciye öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Stratejik Tasarım ve Yönetim konularının anlaşılması, rekabet üstünlüğü için genel ve özel durum stratejilerinin bilinmesi. Stratejik analiz araçlarının neler olduğu ve her bir analiz aracının strateji geliştirmede rolü. İşletme ve şirket düzeyinde stratejilerin neler olduğu ve nasıl belirlendiği
Dersin İçeriği
Yönetim ve Stratejik Yönetime Giriş / Stratejik Yönetim ile İlgili Kavramlar / Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri / Stratejik Yönetim ve Unsurları / Dış Çevre Analizi / İşletme Analizi; İşletmenin Varlık ve Yetenekleri / Çevre Unsurlarının Ölçülmesi / Durum Belirleme Matrisleri / SWOT Analizi / Stratejik Yönlendirme; İşletmenin Misyonu, Vizyonu, İşletmenin Amaç ve Hedeflerinin Oluşturulması, İşletmenin İlke ve Değerleri / Temel Stratejiler ve Alt Grupları / Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler / İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri / İşlevsel Stratejiler: Fonksiyonel-Bölümsel Stratejiler / Stratejilerin Uygulanmasında Uygulanan Teknikler, İşletme Birleşmeleri, Ortak Girişimler, Stratejik İttifaklar, Satın Almalar / Stratejilerin Uygulanması / Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü / Kurumsal Yönetim ve Etik
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
4
2
8
Ödev
0
0
Ödevler
4
4
16
Devam
0
0
Sunum
4
4
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Savaşçı İşletmelerin Rekabette Meydan Okuma Stratejisi: Kaynak Tabanlı Pazarlama Yaklaşımı, Pİ-Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, (Bahar 2007/02): 13-21.
Diğer Kaynaklar
PAPATYA,Nurhan, Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlı Görüş -Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım, Asil YaYıncılık,2007.
EREN,Erol, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.,2005.
DİNÇER,Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası,Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2004.
ÜLGEN,H.,MİRZE,K.,İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları,2003.
PORTER,Michael,Rekabet Stratejileri, Sistem Yayıncılık,2003.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği
0