of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-106
Siyaset Bilimi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Hatike KOÇAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve iktidar, meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek ve kavram ve kuramların somut siyasal kurum ve süreçlere uygulamak
Dersin Hedefleri
Siyaset ve Politikanın anlamı ve nitelikleri, devlet ve egemenlik kavramları, siyasal iktidarın meşruluk temelleri, siyasal iktidar ve tabakalaşma, elitler, siyasal partiler ve baskı grupları tanımlayıp, analiz ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Siyaset biliminin farklı tanımlarını bilir ve bu tanımların birbiriyle ilişkisini saptar.
2.Siyasi düşünceler tarihi bağlamında siyaset biliminin geleneksel
olarak hangi konularla ilgilendiğini ifade eder.
3.Seçim dönemlerinde üzerinde çokça konuşulan seçim tekniklerinin
neler olduğunu mukayeseli olarak kavrar ve çağdaş demokratik
dünyada hangi seçim tekniğinin daha çok tercih edildiğini örneklerle ortaya koyar
Dersin İçeriği
Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer sosyal
bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet,
demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
1- DURSUN, Davut. ve diğerleri. Siyaset Bilimi, Anadolu Üniversitesi Yayını,
2- KAPANİ, Münci. Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2009.
3- ÇAM, Esat. Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları, Bursa, 2005.
4- KIŞLALI, Ahmet Taner. Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
 
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak