Ders Adı Genel Hukuk Bilgisi
Ders Kodu ISY-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHMET YILMAZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını yapar 2) Hukukun amaç ve işlevlerini tanır 3) Hukukta yaptırımı bilir 4) Hukukun temel dalları bilir 5) Pozitif hukuk kuralarını tanır 6) Hukukun niteliklerini açıklar 7) Yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasını tarif eder 8) Hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramlarını açıklar 9) Hukuksal işlemler, eylemler ve hukukta sorumluluğu tarif eder 10) Türk yargı düzeni hakkında genel bilgilere bilir ve bu alanlardaki cümleleri anlayabilme ve aktarabilme yeteneği kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamak Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toplumsal düzen kuralları,Türleri.Bir toplumsal düzen kuralı olarak hukuk kuralları ve diğer toplumsal düzen kurallarından farklılıkları.
2 Hukukun tanımı,değişik anlamları,hukukun amaçları,hukuk kurallarının temel nitelikleri,hukuk kurallarının çeşitleri.
3 Hukukun yazılı-yazısız ve yardımcı kaynakları
4 Hukukun sistematiği(kamu hukuku-özel hukuk ayırımı) Kamu Hukuku Dalları,Özel Hukuk Dalları,Karma Nitelikli Hukuk Dalları.
5 Türk yargı sistemi,yargı kuruluşları ve dava türleri.
6 Borç kavramı,borcun kaynakları,borçların hükümleri,borçların sona ermesi
7 İcra ve İflas Hukuku.İcra dairelerinin kuruluş ve işleyişi,icra işlemleri ve süreci,iflas daireleri,iflas yolları ve iflasın sonuçları.
8 Hukuksal ilişki ve hak kavramı.Hakkın niteliği ile ilgili bazı teoriler.Hakların türleri.
9 Hak sahibi (kişi) kavramı.Gerçek kişi kavramı,gerçek kişilerin ehliyetleri,kişiler arasında hısımlık.Tüzel kişilerin nitelikleri ve doğuşları,türleri.
10 Hakların korunması yolları. Hakkın hak sahibi eliyle korunması.Bu çerçevede haklı savunma,zorda kalma ve kuvvet kullanarak hakkı koruma imkanlarının değerlendirilmesi.
11 Hakkın Devlet Eliyle Korunması.Genel olarak dava kavramı.Türk Yargı Sistemi ve Yargı Kuruluşları.
12 Mülkiyet hakkı,konusu,kapsamı ve türleri.
13 Hukuki Olaylar ve Hukuki İşlemler
14 Özel hukukta hukuki işlemler. Kamu hukuku işlemleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 3
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 3
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 3
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 2
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 2
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 2
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 3
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 3
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 5
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 4
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 2
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 3
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)AYDIN, Ufuk;Temel Hukuk Dersleri,Eskişehir,2008, Nisan Kitabevi, 2)Gözler, Kemal , Genel Hukuk Bilgisi,Ekin Kitabevi, Bursa-2003 3)Bozkurt, Enver, Genel Hukuk Bilgisi, Asil Yayın, Ankara-2005 4)Deryal, Yahya, Hukukun Temel Kavramları, Derya Kitabevi, Trabzon-2004 5)Battal, Ahmet, Hukukun Temel Kavramları, Gazi Kitabevi, Ankara-2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)