Ders Adı Mikro Ekonomi
Ders Kodu DIT-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.İktisat alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2.İktisat alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. 3.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek yolunda bireysel sorumluluk alabilmek. 4.Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bilimsel veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 5.İktisat alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek. 6.İktisat alanında ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü aktarabilme yeteneğine sahip olmak. 7.İktisat alanındaki düşüncelerini ve önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 8.İktisat alanına temel oluşturan diğer dsiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. 9.İktisatın klasik ve modern kuramları aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek. 10.İktisat ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. 10.Mesleki bilgi ve beceriyi diğer uygulamalı alan bilgileriyle destekleyen niteliğe sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci bu derste; Temel mikro ekonomi kavramlarını kıtlık sorunun çözümünü, arz, talep ve piyasa oluşumunu, Talep ve arz esnekliğini, fayda ve tüketici dengesini, Üretici ve tüketici davranışı teorilerini,piyasaları ve işleyişlerini öğrenecektir. açıklayabilecek ve üretim, kar ve maliyet gibi temel kavramaları öğrenmek.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin prensiplerini öğretmek ve hane halkları ve firmalar gibi ekonominin aktörlerinin sahip oldukları kaynakları verimli bir biçimde nasıl yönetecekleri/dağıtacakları hakkında temel bir anlayış sağlamaktır. Bu ders öğrencilere temel piyasa yapıları, arz ve talep, tüketici davranışları, ürün piyasasındaki firma davranışları, üretim süreci, girdi piyasaları, piyasa gücüyle ilgili kararlar ve kapitalist ekonomilerde piyasa başarısızlığı gibi piyasa ekonomilerinin karşılaştığı temel mikroekonomik konuları değerlendirme yetisi kazandıracaktır. Daha spesifik olarak ise, öğrenciler ikinci yıl alacakları ileri seviye ?Mikroekonomi? dersinden başarılı olabilmeleri için gerekli olan donanıma sahip olacaklardır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ekonominin Metodu ve Amacı
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 1. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
2 Ekonomik Problem: Yokluk ve Seçim
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 2. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
3 Talep ve Arzi
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 3. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
4 Talep,Arz ve Pazar Dengesi
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 4. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
5 Talep ve Arz Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 5. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
6 Esneklik
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 6. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
7 Hanehalkı Davranışları ve Tüketici Seçim
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 7. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
8 Üretim Süreci: Kar Maksimizasyonu Altında Firma Davranışları
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 8. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
9 Kısa Dönem Maliyet ve Çıktı Kararlar
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 9. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
10 Uzun Dönem Maliyet ve Çıktı Kararları
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 10. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
11 Piyasalar ve tam Rekabet Piyasası
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 11. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
12 Aksak Rekabet Piyasaları
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 12. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
13 Genel Denge ve Tam Rekabetin Etkinliği
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 13. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
14 Faktör Piyasaları ve Gelir dağılımı
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, 14. Bölüm, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 3
2 Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Dış ticaret alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 1
5 Dış ticaret uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 1
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 121    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ertek, Tümer, Meslek Yüksekokulları İçin Mikro İktisat, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
Diğer Kaynaklar Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)