Ders Adı Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Ders Kodu SKI-3151
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İş gören davranışlarına etki eden algı, tutum, öğrenme ve motivasyon süreçleri aktarılarak, stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak öğrencilere tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırarak alınan kararların uygulanmasında iş görenlerin istenilen algı, tutum ve motivasyonlarının oluşmasına etki edebilecek unsurların anlaşılmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi ile ilgili temel ekonomik kavram ve ilkeler
2 2) Farklı pazarların doğasını ve gelişimini tespit edebilecek analizlerin yapılabilmesi
3 3) Stratejik tercihlerin doğası ve karar vermede enformasyon ve riskin önemi
4 4) Stratejik analiz araçlarının neler olduğu ve her bir analiz aracının strateji geliştirmede rolü
5 5) İşletme ve şirket düzeyinde stratejilerin neler olduğu ve nasıl belirlendiği
6 6) Seçilen bir alternatif stratejinin nasıl uygulanabileceği
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
2 Stratejik Kararlarda Algı ve Tutum Unsurları
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
3 Stratejik Kararlarda Öğrenme ve Hafıza Unsurları
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
4 Stratejik Kararlarda Kişilik ve Motivasyon Unsurları
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
5 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
6 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
7 Sağlık Kurumlarında Stratejik Analiz
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
8 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönlendirme
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
9 Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
10 Rekabet Stratejileri
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
11 İşlevsel Stratejiler
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
12 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
13 Sağlık Kurumları Stratejilerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
14 Sağlık Kurumları Stratejilerinde Yenilik Yönetimi ve Stratejik Kontrol
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 5
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 1
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 5
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 103    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Ders Notları
Diğer Kaynaklar Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Özgür Uğurluoğlu, İpek Bilgin Demir, Duygu Ürek, Nobel Yayın İşletmelerde Stratejik Yönetim, Kadri Mirze, Hayri Ülgen, Beta Yayınevi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri