Ders Adı Sağlık Ekonomisi
Ders Kodu SKI-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Bayram Bayrakcı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; 1.Sağlık ekonomisinde kullanılan temel kavram ve konuları açıklayabilecektir. 1.1.Sağlık ekonomisini tanımlar. 1.2.Sağlık ekonomisinin çalışma alanlarını açıklar. 1.3.Ekonomik ilkelerin sağlık sektörüne uygulanabilirliğini tartışır. 1.4.Sağlık sektörünü ekonomik açıdan farklı kılan özelliklerini tartışır. 2.Sağlıkta talep ile ilgili konuları özetleyebilecektir. 2.1.Sağlıkta talebi etkileyen faktörleri açıklar. 2.2.Sağlıkta talep esnekliğinin kullanım alanlarını örnekler. 3.Sağlıkta arz ile ilgili konuları açıklayabilecektir. 3.1.Sağlık arzının amacını ve önemini açıklar. 3.2.Sağlık hizmeti üretim sürecini ve maliyetini özetler. 3.3.Sağlıkta verimlilik kavramını ve etkileyen faktörleri tartışır. 3.4.Hekimlerin sağlık hizmeti arzındaki rolünü ve ilgili kavramları açıklar. 4.Sağlık sektöründe pazar yapılarını özetleyebilecektir. 4.1.Farklı pazar yapılarını karşılaştırır. 4.2.Sağlık sektöründe geçerli pazar yapılarını özetler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1-Ekonominin tanımları genel ekonomi bilgisine giriş 2-Sağlık Ekonomisi ve Kapsamı, genel ekonomi bilgisi 3-Gelir Akış Şemaları, Pazar Türleri, Kaynak Dağılımı, 4-Bütün Mal ve Hizmetler İçin Talep ve Arz Analizi 5-Piyasa Türleri, Piyasa Başarısızlıkları, 6-Sağlık Piyasalarının Temel Özellikleri, Sağlık Hizmetinin Temel Özellikleri 7-Sağlık Hizmetlerinde Talep Analizi, Sağlık Hizmetlerinde Arz Analizi 8-Sağlık Sektöründe Ekonomik Değerlendirme Teknikleri, Sağlık Harcamaları ve Gelişimi 9-Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yöntemleri 10-Gelişmiş Ülkelerde Sağlık Finansman Yöntemleri 11-Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihi gelişimi 12-Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Finansmanı 13-Türkiye’de Sağlık Finansmanı Sorunları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık ekonomisini tanımlayabilecek Sağlıkta Arz ve Talep işleyişini anlayabilecek Sağlıkta piyasa yapısını ve işleyişini anlayabileceK Sağlıkta Hizmet sunucuları açıklayabilecek Sağlık hizmetlerinde Pazar şartlarını ve türlerinin işleyişini kavrayabilecek Sağlık hizmetlerinde devlet müdahalesini öğrenecek ve açıklayabilecek Sağlıkta Ödeme modelleri ve bu modellerin avantaj ve dezavantajlarını sayabilecek
Dersin Amacı Genel ekonomik bilginin yanısıra, sağlık sektörünün ekonomik açıdan analizi, sağlık sektöründe ekonomik değerlendirme teknikleri, sağlık hizmetlerinde üretim ve maliyet fonksiyonları, sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkisi, sağlık sektörünün finansmanı, sağlık hizmetleri sisteminin ekonomik amaçları, sağlık sektöründe üretim ve çıktı, sağlık işletmelerinde maliyet, sağlık hizmeti ve malı talebi, sağlık hizmeti ve malı arzı, sağlık sektöründe pazar türleri, sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme, sosyal güvenlik, sağlık pazarına devletin müdahalesi, sağlık iş gücü gibi konularda öğrenciyi bilgilendirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ekonomi Bilimi ve Temel kavramlar (Mal, Hizmet, İhtiyaç, üretim faktörleri, Üretim olanakları eğrisi)
  Ön Hazırlık: ÇELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(9-24)
2 Sağlık ve Sağlık Statüsü (Sağlık statüsü göstergeleri, Hastalık Ölçümleri, Sağlık statüsü belirleyicileri)
  Ön Hazırlık: Ünsal E.M., 'Mikro İktrisat', ÇELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(25-46)
3 Sağlık Ekonomisi ve gelişimi (Sağlık sektöründe yaşanan önemli problemler, Sağlık ekonomisinin gelişme nedenleri...)
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(47-68)
4 Arz ve sağlık hizmetleri arzı (Arz ile ilgili temel kavramlar, esneklik, Sağlık hizmetleri arz esnekliği...)
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(69-98)
5 Talep ve sağlık hizmetleri talebi (talep ve temel kavramlar, sağlık hizmetleri ve talep, talep esnekliği...)
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(99-128)
6 Sağlık hizmetleri pazarı (Sağlık hizmetleri sistemi, pazarı ve pazarı nasıl çalışır...)
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(99-128)
7 Sürdürülebilir kalkınma ve sağlık (Temel kavramlar,Küresel sorumluluk, Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik, sağlık ve çevresel yönleri arasındaki ilişki)
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(129-146)
8 Sağlık hizmetleri finansal sistemleri (sağlık hizmetlerinin finansal yöntemleri, kamu gelirleri ile finansman, Zorunlu kamu sigortası, ...)
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(167-207)
9 Sağlık hizmetleri performans ve geri ödeme sistemleri
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(207-238)
10 Sağlık sektörü ve iktisadi planlama
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(239-265)
11 Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(240-295)
12 Türkiye sağlık harcamaları analizi
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(295-310)
13 Sağlık sektöründe güncel konu ve sorunlar
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(311-341)
14 Sağlık hizmetlerinin gelecekteki yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: ELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara. S:(341-352)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 2
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 2
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ÇELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara.
Diğer Kaynaklar ÇELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara.
Materyal
Dökümanlar ÇELİK Yusuf; Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2016 Ankara.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)