Ders Adı Temel Hukuk
Ders Kodu LOJ-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi F. Çiğdem Zencirci
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını yapar
2 2) Hukukun amaç ve işlevlerini tanır
3 3) Hukukta yaptırımı bilir
4 4) Hukukun temel dalları bilir
5 5) Pozitif hukuk kuralarını tanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Toplumsal düzen kuralları,Türleri.Bir toplumsal düzen kuralı olarak hukuk kuralları ve diğer toplumsal düzen kurallarından farklılıkları.
2 Hukukun tanımı,değişik anlamları,hukukun amaçları,hukuk kurallarının temel nitelikleri,hukuk kurallarının çeşitleri.
3 Hukukun yazılı-yazısız ve yardımcı kaynakları
4 Hukukun sistematiği(kamu hukuku-özel hukuk ayırımı) Kamu Hukuku Dalları,Özel Hukuk Dalları,Karma Nitelikli Hukuk Dalları.
5 Türk yargı sistemi,yargı kuruluşları ve dava türleri.
6 Borç kavramı,borcun kaynakları,borçların hükümleri,borçların sona ermesi
7 İcra ve İflas Hukuku.İcra dairelerinin kuruluş ve işleyişi,icra işlemleri ve süreci,iflas daireleri,iflas yolları ve iflasın sonuçları.
8 Hukuksal ilişki ve hak kavramı.Hakkın niteliği ile ilgili bazı teoriler.Hakların türleri.
9 Hak sahibi (kişi) kavramı.Gerçek kişi kavramı,gerçek kişilerin ehliyetleri,kişiler arasında hısımlık.Tüzel kişilerin nitelikleri ve doğuşları,türleri.
10 Hakların korunması yolları. Hakkın hak sahibi eliyle korunması.Bu çerçevede haklı savunma,zorda kalma ve kuvvet kullanarak hakkı koruma imkanlarının değerlendirilmesi.
11 Hakkın Devlet Eliyle Korunması.Genel olarak dava kavramı.Türk Yargı Sistemi ve Yargı Kuruluşları.
12 Mülkiyet hakkı,konusu,kapsamı ve türleri.
13 Hukuki Olaylar ve Hukuki İşlemler
14 Özel hukukta hukuki işlemler. Kamu hukuku işlemleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 4
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 4
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1) Halil Kalabalık, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin YayıncılıK, 2018. 2) Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayıncılık,2018. 3) Kemal Gözler, İngilizce Karşılıklarıyla Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, 2020.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri