Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu LOJ-3113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Bayram Bayrakcı
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mikro İktisat Konuları: Kıtlık sorunu, Üretim Olanakları Eğrisi, Talep ve Arz teorisi, Piyasa dengesi ve dengeden sapmalar, Talep ve arz esnekliği, Fayda teorileri, Tüketici dengesi, Üretim Teorisi, Üretim maliyetleri, Piyasalar(Tam rekabet, aksak rekabet piyasaları). Makro İktisat Konuları: Milli gelir analizi (GSYİH hesaplanması, temel kavramlar, Milli gelir denge analizi), Büyüme hızı, Tüketim, tasarruf ve yatırım harcamaları, Para; tanım, fonksiyonları, Enflasyonun nedenleri ve çeşitleri, işsizlik, Para ve maliye politikaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel mikro ve makro iktisadi kavramları öğrenmek, ekonominin bütününün işleyiş mekanizmasını anlamak, hanehalkı ve firmaların iktisadi kararlarını verirken iktisat teorisinden yararlanmalarını sağlamak, piyasaların işleyişi ve piyasa çeşitleri, devletin ekonomideki rolü, maliye ve para politikalarının ekonomideki önemini kavramak.
No Dersin Kazanımları  
1 Fırsat maliyeti, kıtlık, etkinlik, normatif ve pozitif iktisat gibi iktisadın temel kavramları ile ülkelerin üretim imkanlarını nasıl analiz edeceklerini öğrenebilecek.
2 Mal ve hizmet piyasalarının işleyişini anlamak için arz ve talep modelinin nasıl kullanılacağını öğrenebilecek.
3 Çeşitli arz ve talep esnekliklerinin nasıl hesaplanacağını, bunların mal ve hizmet piyasalarının yapısını irdelemek için nasıl kullanılacağını öğrenebilecek.
4 Üreticilerin maliyet minimizasyonu, tüketicilerin de fayda maksimizasyonu ile ilgili davranışlarının nasıl analiz edileceğini öğrenebilecek.
5 Başta tam rekabet piyasası olmak üzere, tekel, tekelci rekabet ve oligopol gibi ürün piyasalarında firmaların davranışlarını analiz edebilecek.
6 Makro ekonomik göstergeler hakkında bilgi sahibi olur(Büyüme hızı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, faiz oranı, cari denge oranı vb.)
7 GSYIH’yi tanımlayabilecek ve toplam harcamaların neden toplam gelire eşit olduğunu açıklamak için dairesel akım şemasını kullanabilecektir.
8 Konjonktürü, iş gücü piyasasını ve fiyat düzeyini takip edebilecektir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel iktisadi kavramlar: İktisadi faaliyetler ve iktisat bilimi. Kıtlık ve İhtiyaç paradoksu, üretimin ve iktisadın tanımı ve tarihçesi. Tarım devrimi ve sanayi devrimi. İktisadın Yöntemi.Kavramlar, kıtlık sorunu ve çözümü
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
2 Kıtlık sorunu, Üretim Olanakları Eğrisi, Fırsat maliyeti. İktisatta grafik çizimi.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
3 Talep teorisi, talep fonksiyonu, talebi belirleyen değişkenler.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
4 Arz teorisi, arz fonksiyonu, arzı belirleyen değişkenler.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
5 Piyasa dengesi, piyasa fiyatı, piyasa miktarı. Arz ve talepteki değişikliklerin dengeye etkileri. Yeni dengenin oluşumu.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
6 Talep ve arz esnekliği. Esneklik hesaplanması. Talep ve arz esnekliğini etkileyen faktörler. Özel esneklik eğirileri.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
7 Fayda teorileri. Kardinal fayda teorisi: Toplam ve marjinal fayda kavramı. Hesaplanması ve grafiklerle gösterilmesi.Tüketici dengesi. Ordinal fayda teorisi: Farksızlık eğrisi, Bütçe doğrusu, Tüketici dengesi koşulu. Yeni denge noktaları.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
8 Üretim Teorisi, Toplam ve marjinal ürün, ortalama ürün, çeşitli ürün eğrilerinin grafikleri.Toplam, marjinal ve ortalama ürün eğrileri arasındaki ilişkiler.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
9 Üretim maliyetleri teorisi: Kısa dönem üretim maliyetleri. Toplam, değişken ve sabit maliyetler. Ortalama maliyetler ve marjinal maliyet kavramları. Kısa dönem maliyet eğrileri
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
10 Piyasalar ve özellikleri(Tam rekabet, aksak rekabet piyasaları). Kısa dönemde tam rekabet piyasalarında firmanın aşırı kâr, normal kâr ve zarar durumları. Grafiklerle gösterilmesi. Firmanın kapanma noktası. Firmanın kısa dönem arz eğrisi.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
11 Makro iktisat konuları: Keynesci Makro iktisadın ortaya çıkışı. Ekonomik krizler ve devletin ekonomi politikaları. Keynesci Makro iktisadın Temel varsayımları.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
12 Ulusal hesaplar (GSYİH ve GSMH hesaplama yöntemleri), temel kavramlar, Büyüme hızı.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
13 Tüketim, tasarruf ve yatırım harcamaları ve fonksiyonları. Grafiklerle gösterimleri. Marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf eğilimi. Otonom tüketim, otonom tasarruf ve otonom yatırım kavramı.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
14 Milli gelir denge analizi. Para ve maliye politikaları. Para; tanım, fonksiyonları, Enflasyonun nedenleri ve çeşitleri, İstihdam ve işsizlik: Tanım, çeşitleri. İstihdam ve işsizlik: Tanım, çeşitleri.
  Ön Hazırlık: İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 4
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 4
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
Diğer Kaynaklar İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
Materyal
Dökümanlar İKTİSADA GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-232-0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri