Ders Adı Gümrük İşlemleri ve Serbest Bölgeler
Ders Kodu LOJ-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. F. Çiğdem ZENCİRCİ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencinin gümrük mevzuat işlemleri hakkında, serbest bölge kanunu ve Türkiye ve dünyadaki serbest bölge uygulamaları ile Türkiye’nin lojistik olarak tarihsel gelişimini ve lojistik olarak Türkiye’nin geleceği hakkında detaylı bilgilerin edinilmesi. Yürürlükteki 4458 sayılı Gümrük Kanunun ve 06.11.2009 tarihli Gümrük yönetmeliğinin incelenmesi sureti ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kuralları ile ilgili uygulamaların kavratılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, lojistik kapsamda gümrük ve mevzuat işlemleri ile serbest bölge kanunu ve uygulamalarının aktarılmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Gümrük kanunun içeriğinin kavranması
2 Gümrük yönetmeliğinin ve eklerinin maddeler bazında incelenmesi ile giriş ve çıkış gümrüklerinde iş yapabilme yeteneği kazandırılması
3 Öğrenim sonrası tek başına ithalat ve ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini organize edebilmeyi sağlamak
4 Gümrük mevzuatı ile ilgili detaylı inceleme ve bilgi edinimi
5 Gümrük ve gümrük işlemleri ile ilgili kavramların öğrenilmesi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 4458 sayılı Gümrük Kanunun incelenmesi ( 1.md- 30 md. arası)
2 4458 sayılı Gümrük Kanunun incelenmesi ( 31.md- 70 md. arası)
3 4458 sayılı Gümrük Kanunun incelenmesi ( 181.md- 247 md. arası)
4 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 1.md- 34 md. arası), Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar- Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler-Eşyanın Menşei
5 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 35.md- 63 md. arası) Eşyanın Gümrük Kıymeti- Eşyanın Ağırlığı ve Kapları- Taşıtların Kontrolü- Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi
6 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 64.md- 72 md. arası) Eşyanın Gümrüğe Sunulması- Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması- Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış
7 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 73.md- 102 md. arası) Eşyanın Geçici Depolanması- Geçici depolama yerlerine alınmayacak eşya- Yolcu beraberi eşya ambarı- Eşyanın re’sen imhası
8 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 112.md- 134 md. arası) Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması- Yazılı Beyanlar- Beyannameye eklenecek belgeler- İthal eşyasına ait kıymet bildirim
9 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 145.md- 168 md. arası) Serbest dolaşıma giriş rejiminde beyan - İhracat rejiminde beyan - Gümrük antrepo rejiminde beyan -Sözlü beyan
10 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 181.md- 193 md. arası), Muayene- Muayene edilmeyecek eşya- Ayniyet tespiti
11 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 350.md- 470 md. arası) Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri- Gümrük Antrepo Rejimi- Dahilde İşleme Rejimi
12 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 471.md- 573 md. arası) Hariçte İşleme Rejimi- İhracat Rejimi-Serbest Bölgeler - Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna
13 Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 471.md- 573 md. arası) Hariçte İşleme Rejimi- İhracat Rejimi-Serbest Bölgeler - Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna
14 Genel değerlendirme ve final sınavına hazırlık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 5
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 4
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-"Serbest Bölgeler" İsmail IŞIK ve Mehmet ÇABUK, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak 2007 "Serbest Bölgeler" M.Vefa TOROSLU ve Cem Niyazi DURMUŞ, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mayıs 2010 2- Ufuk Selen, Gümrük İşlemleri ve Vergilendirmesi, 10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2017 3- Abdülkadir Tekin ve Ümit Engin Tekin, "4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na Göre Gümrük İşlemleri", 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018. 4-Engin ERDOĞAN ve Meliha ENER, "Küresel Pazarın Ekonomik Üstleri, Serbest Bölgeler", Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ocak 2005, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri