Ders Adı Küreselleşme
Ders Kodu BYA-815
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Meriç Pehlivan
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders işletmelerin küresel pazarlarda rekabetçi üstünlüğü elde etmesi ve sürdürebilmesi için tasarlanmış stratejileri değerlendirmek, uygulamak ve formüle edebilmeye yönelik küresel pazarlamada kullanılan araçlar, teknikler ve kuramlar ile ilgilidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İleride kariyer geliştirecek olan öğrencilere yönelik olarak gerekli temel pazarlama kavramlarının ve mikro ekonomik kuramların benimsetilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması düşünülmüştür. Bu dersin amacı küresel pazarlama alanında başarılı bir kariyer için öğrencilere gerekli bilgi gereksinimlerini sağlamaya yöneliktir. Dönem sonunda öğrenciler uluslar arası bağlamda işletmelerin pazarlama yeteneklerini analiz ederek çözümleyebileceklerdir. Ders genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm çağdaş ekonomilerdeki pazarlamanın rolünü incelemeye yöneliktir. Daha sonra pazarlamanın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik makro çevresi analiz edilerek yorumlanacaktır. Üçüncü bölümde küresel pazarlama planlaması, ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma çerçevesinde ele alınacaktır. Son olarak özel hizmetler ve endüstriyel pazarlama konuları rekabetçi üstünlük bakış açısıyla işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışıyla değerlendirilerek incelenecektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Küreselleşmenin kavramsal planı
2 Küreselleşen dünyaya adaptasyon
3 Küreselleşmenin yenidünya düzenindeki önemi
4 Eğitimin küreselleşmesi
5 Küreselleşmenin askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel olarak ülkeleri ve bölgeleri nasıl yeniden şekillendirdiği konusunda güncel örnekler verilecektir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Küresel Pazarlamaya Giriş
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
2 Küresel Pazarlama Çevresini Değerlendirmek: Ekonomik sistemler
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
3 Pazar Geliştirme Adımları
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
4 Bölgesel Pazar özellikleri ve Ticari Anlaşmalar
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
5 Sosyal ve Kültürel Çevre
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
6 Küresel pazarlamanın Politik, Yasal ve Düzenleyici Çevresi
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
7 Küresel Pazarlar: Küresel Bilişim Sistemleri ve Pazar araştırması
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
8 Bölümlendirme, Hedef Pazarlar ve Konumlandırma
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
9 İthalat, ihracat ve ihracat pazarlaması: Örgütsel ihracat Etkinlikleri
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
10 Küresel Pazar stratejileri: Lisans anlaşmaları, yatırımlar ve Stratejik işbirlikleri
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
11 Küresel pazarlama Karması: Küresel Ürün Ve Fiyatlandırma Stratejisi, Küresel Tutundurma Ve Dağıtım Stratejisi
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
12 Küresel Pazarlama İletişim Kararları: Satış Tutundurma, Kişisel Satış Ve Pazarlama İletişiminin Özel Biçimleri
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
13 Strateji Ve Liderlik: Rekabetçi Üstünlüğün Stratejik Bileşenleri
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
14 Liderlik, İşletmenin sosyal sorumluluğu ve küresel arena.
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 3
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 3
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 3
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 3
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 3
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 3
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 3
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 3
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 3
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 3
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 3
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 3
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Küreselleşme Toplumsal Sonuçları Zygmunt Bauman Ayrıntı Yayınları
Diğer Kaynaklar Küreselleşme Toplumsal Sonuçları Zygmunt Bauman Ayrıntı Yayınları
Materyal
Dökümanlar Küreselleşme Toplumsal Sonuçları Zygmunt Bauman Ayrıntı Yayınları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri