Ders Adı Orman Bakımı
Ders Kodu ORN-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Serkan Özdemir
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Orman korumanın önemini ifade edebilir 2 Yangın davranışı, yangın rejimi, yangın ekolojisi ve yangın amenajmanı kavramlarını tanımlayabilir 3 Yangınların kontrol altına alınabilmesi ve yangınların bir araç olarak kullanılabilmesi için yanıcı madde, topografya ve hava hallerini dikkate alan basit planlamalar yapabilir 4 Otlatma, açmacılık ve kaçakçılık gibi orman koruma problemlerini teknik, idari, ekolojik, ve sosyo-ekonomik açıdan tartışabilir 5 Abiyotik (cansız) çevre faktörlerini orman sağlığı ile ilişkiye getirebilir, abiyotik zararları belirleyebilir ve bunlara karşı koruyucu ve önleyici tedbirler önerebilir 6 Orman ekosistemlerinin dinamiklerini ve gelişim çağlarını anlayabilir 7 Asli ağaç türlerimizde gençlik bakımı, sıklık bakımı,aralama müdahalelerini,ışıklandırma, alt tesis, budama vb. müdahalelerini anlayabilir ve yapabilir 8 Baltalık ormanlarında bakım müdahalelerini anlayabilir ve yapabilir 9 Orman bakımı müdahalelerinin ekolojik, ekonomik, ve sosyal sonuçlarını anlayabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Orman Korumanın Konuları Olarak; Orman Yangınları, Orman Yangınlarının Tanımı, Yangınların Türleri, Sebepleri, Zararları, Türkiye’deki Dağılımı-Sınıflandırılması, Yangını Etkileyen Faktörler, Yangınlarla Mücadelede Koruyucu ve Önleyici Tedbirler, Söndürme Teknikleri, Yangından Korunma ve Mücadelenin Planlanması, Otlatma, Yemlik, Yaprak Yararlanması, Açmacılık, Kaçakçılık, Pollusyon, Orman Sınırlarının Korunması, Diğer Beşeri Zararlar, Bitkisel Zararlar, Rüzgar, Fırtına, Kar-Don-Yüksek Sıcaklık-Dolu-Buz-Yıldırım-Işık ve Yağmur Zararı, Su Faktörleriyle İlgili Zararlar, Besin Faktörüyle İlgili Zararlar, Uçucu Kumullar, Orman Bakımının Konuları İse; Gençlik Bakımı (Koruma, Seyreltme, Çapalama) Gençliğin Diri Örtüye Karşı Korunması Ayıklama, Ağaç ve Gövde Sınıfları (Kravt vb.), Aralama Müdahalelerinin Şekli (Alçak Aralama, Yüksek Aralama), Mekanik Aralama, Seçme Ormanında Özel Bakım Esasları: Önemli Aralama Yöntemleri, Ülkemiz Ormanlarındaki Saf ve Karışık Meşcerelerde Uygulanması Gereken Ara Yöntem ve Teknikleri, Işıklandırma, Alt Tesis, Budama, Baltalık ve Korulu Baltalıklarında Bakım Esasları, Orman Bakımı Tedbirleri, Sıklık Bakımı, Işıklandırma, Alt Tesis ve Ön Tesis, Budama, Baltalık ve Korulu Baltalıklarda Bakım.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Orman bakımının yasal dayanaklarına yönelik bilgilerin verilmesi 2. Silvikültürel faaliyetlerin öğretilmesi 3. Bakım tedbirlerinin öğretilmesi 1. Orman ekosistemlerinin dinamiklerini ve gelişim çağlarını anlamak 2. Orman bakımının tanımını yapabilmek 3. bakıma yönelik silvikültürel müdahaleler konusunda karar verebilme ve uygulamaya geçebilme 4. Orman bakım tedbirlerinin her birinin amacını kavrayabilme 5. Orman bakımı müdahalelerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçlarını anlama
Dersin Amacı Orman bakımını ilişkin kavramları öğretmek, silvikültürel faaliyetler hakında bilgi vermek, asli orman ağacı türlerine yönelik bakım uygulamalarını öğretmek, orman ağaçlarına yönelik kesim ve bakım teknikleri teknikleri hakkında bilgi vermek, baltalık ve koru ormanları hakkında bilgi vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 1
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 1
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 2
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 2
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 1
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 1
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 1
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 2
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 2
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 2
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 2
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 2
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 2
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 1
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)