Ders Adı Orman Amenajmanı Esasları
Ders Kodu ORN-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Serkan Özdemir
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ormancılık ana derslerinin konularıyla orman amenajmanını ilişkilendirir 2. Meşcere tipleri ayırımını yapar, alanlarını hesaplar ve her bir meşcerenin hektardaki hacmi, göğüs yüzeyi ve artımı gibi meşcere parametrelerini hesaplar 3. Amenajman planını okur, değerlendirir ve uygular 4. Bir planlama birimi için karbon birikimi, oksijen üretimi, su üretimi, toprak erozyonu önleme ve eko-turizm gibi ekolojik ve sosyal fonksiyonları da dikkate alarak amenajman planını hazırlar, irdeler ve savunur 5. Yaş sınıfları ile çap sınıfları amenajman metotlarının planlama ilkelerini açıklar 6. Gerek plan kararların alınmasında gerekse işletme hedef ve kısıtlarının belirlenmesinde ilgi-çıkar (paydaş) gruplarını belirler ve planlamaya dahil eder
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Orman amenajmanının tanımı, planlama kavramı, Uluslararası ve Ulusal Ölçekte Ormancılık, Planlama yaklaşımları Aktüel-Optimal kuruluşun tespiti; alan envanteri, ağaç serveti ve artımın envanteri, yetişme ortamı envanteri, yaş sınıfları ve bonitet haritası, ortalama bonitet ve redüksiyon faktörü hesabı, orman fonksiyonları / hizmetleri, biyoçeşitlilik, ODOÜ, sağlık, ekonomik durum ve kapasite envanterleri, hasılat ve büyüme modelleri, Yararlanmanın düzenlenmesi; amenajman yöntemleri, işletme sınıflarının belirlenmesi, silvikültürel müdahalelerin hazırlanması, ara-son hasılat kesim planlarının oluşturulması, idare süreleri, dönüş süreleri, eta ve çeşitleri, ODOÜ Uygulama; harita okuma ve araziye uyarlama, örnekleme alanlarının belirlenmesi, GPS ile ulaşım ve ölçümler, Seçme ormanlarda bonitetleme, optimal kuruluş, kesim planları Akdeniz ormancılık kullanım projesi, Münferit planlama, FRIS, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) ve örnek uygulamalar Planlama stratejileri, sistem yaklaşımı ve yöneylem araştırması ile optimal karar verme, planların denetimi, Üç arazi-alan çalışması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Amenajman planlarını hazırlamayı ve uygulamayı öğretmek 2. Ulusal ve uluslar arası ormancılık politikalarına göre işletme amaçları-koruma hedeflerini ve kısıtlayıcı koşulları belirlemeyi öğretmek 3. Türkiye?de uygulanan orman envanter sistemini öğretmek 4. Meşcere tipleri haritasını yapmayı öğretmek 5. Orman ekosisteminde ortaya çıkan ürün ve hizmetleri öğretmek 6. Orman yapısı ile orman fonksiyonları arasındaki ilişkileri öğretmek 7. Odun üretimini düzenleyen amenajman yöntemlerini öğretmek 8. Öğrencilerin yönetici kapasitelerini geliştirmek ve toplumun orman kaynaklarına olan ihtiyaçlarına karşı onları daha duyarlı hale getirmek
Dersin Amacı Orman amenajman kavramının teorik yapısı ile pratiğe yönelik uygulamaları ve ülke genelinde herhangi bir planlama biriminin amenajman planını hazırlamayı öğrenmek, mevcut amenajman planları üzerinde değerlendirme yapabilme kabiliyetini kazandırabilmek, Orman amenajmanına ilişkin temel kavramları öğreterek gelişim süreci hakkında bilgi vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Orman amenajmanının tanımı, amacı ve kapsamı
  Ön Hazırlık: Eraslan, İ., Eler, Ü., 2002: 4-12 s.
2 Orman ekosistemi ve genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 15-23 s.
3 Orman fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 30-44 s.
4 Günübirlik arazi-alan çalışması
  Ön Hazırlık: Eraslan, İ ve Eler, Ü. (2002, s.137–171
5 Orman yapısı ve fonksiyon ilişkileri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 52-61 s.
6 Ormancılıkta plan kavramı ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 65-65 s.
7 Günübirlik arazi-alan çalışması
  Ön Hazırlık: Eraslan, İ ve Eler, Ü. 2002, s.173–261
8 Orman amenajmanında planlama kriterleri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 67-71 s.
9 Orman işletmesinin aktüel durumunun belirlenmesi (Orman envanteri)
  Ön Hazırlık: Eraslan, İ., Eler, Ü., 2002: 95-105 s.
10 Orman işletmesine konu olan ormanın optimal kuruluşunun belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Eraslan, İ., Eler, Ü., 2002: 107-155 s.
11 Günübirlik arazi-alan çalışması
  Ön Hazırlık: Eraslan, İ ve Eler, Ü. 2002, s.265–279
12 Amenajman Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Eraslan, İ., Eler, Ü., 2002: 173-261 s.
13 Amenajman Yöntemleri-Devam
  Ön Hazırlık: Eraslan, İ., Eler, Ü., 2002: 173-261 s.
14 Orman Amenajman Planlarının Uygulanması, Denetlenmesi, Yenilenmesi
  Ön Hazırlık: Eraslan, İ., Eler, Ü., 2002: 281-310 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 0
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 1
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 0
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 5
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 5
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 5
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 5
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 5
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 5
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 5
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 5 10
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1-Eraslan, İ. Ve Eler, Ü., 2003. Orman İşletmesinin Planlanması ve Denetimi, SDÜ Yayın No: 35. 2-Asan, Ü., 2009. Orman Amenajmanı Ders Notları, 125 s.
Diğer Kaynaklar 1-Lawrence S Davis, K. Norman Johnson, Peter S. Bettinger, Theodore E. Howard, 2001, Forest Management, 4th Edition: To Sustain Ecological, Economic, and Social Values 2- Pete Bettinger, Kevin Boston, Jacek Siry, and Donald L. Grebner, 2008, Forest Management and Planning 3- Buongiorno, J. And Gilless, K. 2003, Decision Methods for Forest Resources Management. 4-Eler, Ü., 2001. Orman Amenajmanı, SDÜ yayın No: 17
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)