Ders Adı İş Güvenliği
Ders Kodu GAZ-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Önder AKYÜRKLİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.
No Dersin Kazanımları  
1 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
2 İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi kavrayabilecektir.
3 İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecektir.
4 Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını kavrayabilecektir.
5 Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
6 İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilme.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Tanımlanması ve İncelenmesi
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği hedefi
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
3 Tehlike Sınıfları, Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planı, Çalışan Eğitimi
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
4 Meslek Hastalıkları, Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Psikolojik Etkenler
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
5 İş Kazası Analizi, Tehlikeli Durum, Tehlikeli Davranışlar
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
6 İş Sağlığı ve Güvenliği için Kişisel Koruyucu ve Donanımlar
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
7 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
8 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Elektrik Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
9 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Basınçlı Kaplar ve Kaynak Kullanımı
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
10 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Gürültü Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
11 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Basınç Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
12 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Toz, Aydınlatma ve Buhar Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
13 İş Kazaları Tipleri ve Sektröre Göre Dağılımların İncelenmesi
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi ve/veya Genel Tekrar Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 1
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1. Altın, M., & Taşdemir, Ş. (2017). İş Sağlığı ve Güvenliği. Eğitim Yayınevi. 2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm) 3. Özkiliç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. TİSK Yayınları, Ankara. Selek, H. S. (2016). İş sağlığı ve güvenliği (İSG): temel konular-teori-uygulama-yönetmenlik. Seçkin Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar 1. Altın, M., & Taşdemir, Ş. (2017). İş Sağlığı ve Güvenliği. Eğitim Yayınevi. 2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm) 3. Özkiliç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. TİSK Yayınları, Ankara. Selek, H. S. (2016). İş sağlığı ve güvenliği (İSG): temel konular-teori-uygulama-yönetmenlik. Seçkin Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar 1. Altın, M., & Taşdemir, Ş. (2017). İş Sağlığı ve Güvenliği. Eğitim Yayınevi. 2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm) 3. Özkiliç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. TİSK Yayınları, Ankara. Selek, H. S. (2016). İş sağlığı ve güvenliği (İSG): temel konular-teori-uygulama-yönetmenlik. Seçkin Yayıncılık.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri