Ders Adı Tüketici Davranışları
Ders Kodu OPT-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Tüketici davranışları ve bilincine ilişkin temel kavramları açıklayabilir. 2.Ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri ile pazarlamada tüketici davranışlarını yeri ve önemini değerlendirebilir. 3. Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik ve sosyo-ekonomik faktörler değerlendirebilir. 4. Yaşam tarzı ve kişilik (life – style ve self- concept) kavramlarının tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkileri ve tüketici satın alma karar sürecini açıklayabilir. 5. Tüketici bilinci ve ülkemizde tüketici haklarını korumaya yönelik yasa ve kuruluşlar ile çevre koruma ve tüketici bilinci ve tüketici eğitimini değerlendirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tüketici davranış ve bilincine ilişkin temel kavramlar, ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri, tüketici davranışını etkileyen etkenler, yaşam tarzı, tüketici alışkanlıkları, tüketici satın alma karar süreci ile tüketici bilinci ve tüketici hakları, çevre ve tüketici eğitim.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Tüketici davranışları ve bilincine ilişkin temel kavramları açıklatmak. 2.Ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri ile pazarlamada tüketici davranışlarını yeri ve önemini değerlendirmek. 3.Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik ve sosyo-ekonomik faktörler değerlendirmek. 4. Yaşam tarzı ve kişilik (life – style ve self- concept) kavramlarının tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkileri ve tüketici satın alma karar sürecini açıklamak. 5. Tüketici bilinci ve ülkemizde tüketici haklarını korumaya yönelik yasa ve kuruluşlar ile çevre koruma ve tüketici bilinci ve tüketici eğitimini değerlendirmek.
Dersin Amacı öğrencilere gelişen ve küreselleşen dünyada üretim ve tüketimin öznesi olan tüketicileri tanıma, ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yerini ve önemini ortaya koyma, tüketici davranışlarını belirleyen etkenleri tanıma, tüketici alışkanlıkları ve satınalma kararları ile tüketici bilinci, tüketici hakları ve çevre koruma konularını anlamaya yardımcı olmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tüketici Davranışları Ve Bilincine İlişkin Temel Kavramlar
2 Tüketici Davranışları Biliminin Gelişimi Ve Faydalandığı Bilim Dalları
3 Tüketici Hareketi Ve Tüketici Bilinci
4 Ekonominin İşleyişi Ve Piyasa Ekonomisinde Tüketicinin Yeri
5 Pazarlamada Tüketici Davranışlarının Yeri Ve Önemi
6 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik ve Sosyal Faktörler
7 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik ve Sosyal Faktörler
8 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Ekonomik Faktörler
9 Yaşam Tarzı Ve Kişilik (Life – Style Ve Self- Concept) Kavramlarının Tüketici Alışkanlıkları Üzerindeki Etkileri
10 Tüketici Satın Alma Karar Süreci
11 Tüketici Bilinci ve Tüketici Hareketi
12 Tüketicinin Hakları ve Sorumlulukları
13 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler
14 Tüketim Ve Çevre İlişkisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ALTINTAŞ, M.H. : Müşteri Tatmininden Müşteriye Değer Sağlama Analizine Doğru Yapılanma ve Bir Analiz Önerisi, Doktora Tezi, U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1999. ARIKAN, Rauf ve ODABAŞI, Yavuz:Tüketici Davranışları ve Tüketici Bilinci, Anadolu Üniv.,Yay., No:646, Eskişehir - 1996 ERGÜLEN, Doğan: 1998, “Pazarlar Küreselleşirken Müşteriler Standartlaştı”, Kariyer Dergisi. 1998. GOLDMAN, H.: “Müşteri Kazanmak”, Kal Der, İstanbul, 1989. GERSON, R. F.: Müşteri Tatmininde Süreklilik, Rota Yayınları, İstanbul, 1997. GEVİŞ, Hıdır: “Müşteriyle Hayat Boyu Flört”, Power Dergisi, 1998. KARABULUT, Muhittin: Tüketici Davranışı, 3. Baskı. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No:102. KAVAS, Ali Can ve Diğerleri: Tüketici Davranışları, Anadolu Üniv., Yay. No:880, 1. Baskı, Eskişehir, l995. KÖSEMEHMETOĞLU, Arzu: “Müşteri Velinimetimizdir”, Zaman Gazetesi İnsan Kaynakları, 1999. MUCUK, İsmet: “Pazarlama İlkeleri”, 6. Baskı, Derya Yayınları, İstanbul, 1994. ODABAŞI, Yavuz: Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2000. ZORLU, Abdülkadir: Batılı Bir Yaşam Tarzı Olarak Tüketim: : Türkiye’de Tüketim Ürünlerinin ve Kültürünün Tarihi Gelişimi”, H.Ü. Sosyolojik Araştırmaları Dergisi, sdergi.hacettepe.edu.tr., 2003. ZORLU, Abdülkadir: Tüketici Davranışları ve AVM'ler , “Bedestenlerden Alışveriş Merkezlerine Alışveriş Davranışlarının Sosyalliklerini Anlamak”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi İİBF Yayınları, Sakarya, 2007. ZORLU, Abdülkadir: Tüketim Sosyolojisi, "Türkiye'de Organize Perakendecilik Sektöründe / Alışveriş Merkezlerinde Yeni Trentler ve Sorunlar", Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi (Pİ), Kış Wal-Mart'tan Sonra Pazarlama Sayıs, 23, 2008/1: 36-48. ZORLU, Abdülkadir: Tüketici Davranışları ve AVM'ler , “Bedestenlerden Alışveriş Merkezlerine Alışveriş Davranışlarının Sosyalliklerini Anlamak”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi İİBF Yayınları, Sakarya, 2007.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)