Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu LOJ-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Fırsat maliyeti, kıtlık, etkinlik, normatif ve pozitif iktisat gibi iktisadın temel kavramları ile ülkelerin üretim imkanlarını nasıl analiz edeceklerini öğrenebilecek. Mal ve hizmet piyasalarının işleyişini anlamak için arz ve talep modelinin nasıl kullanılacağını öğrenebilecek. Çeşitli arz ve talep esnekliklerinin nasıl hesaplanacağını, bunların mal ve hizmet piyasalarının yapısını irdelemek için nasıl kullanılacağını öğrenebilecek. Firma maliyetleri ile firma maliyetlerinin firmanın üretim yapısı ile ilişkisini öğrenmek. Firmaların üretim ve fiyatlama kararlarını nasıl oluşturduklarını öğrenebilecek. Başta tam rekabet piyasası olmak üzere, tekel, tekelci rekabet ve oligopol gibi ürün piyasalarında firmaların davranışlarını analiz edebilecek. Makro ekonominin araştırma alanını ve temel kavramları tanımlayabilecek. Makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayabilecektir. Makro ekonomiye konu olan temel referans modellerini açıklayabilecektir. Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde para, faiz ve milli gelir değişkenleri arasındaki ilişkileri ifade edebilecektir. Toplam talep ve toplam arz modelini açıklayabilecektir. Konjontür Hareketlerini ve Konjonktür Teorilerini açıklayabilecektir. Temel sorunlardan işsizlik ve enflasyona ilişkin tanımlamaları ve yaklaşımları açıklayabilecektir. Ülkeler arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarının nedenleri ve sonuçları hakkında ilişki kurabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin başında kıtlık iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra sıra mikro iktisadın standart konuları olan arz ve talep yasaları, arz ve talep esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri, rekabet şartlarında kar maksimizasyonu varsayımı altında çalışan firma ile tekel tezat teşkil eden piyasa türleri olarak incelenecek ve bu piyasa türlerinin iktisadi refah bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığı belirtilecektir. Makro iktisadın temel konuları olan Makro ekonomiye genel bakış, Temel makro ekonomik sorunlar, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, para ve bankacılık, para teorileri ve para politikası,Enflasyo, uluslararası iktisat, ekonomik büyüme ve kalkınma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mikro ekonominin konularını yüzeysel olarak kavramak, analiz etmek, neden- sonuç ilişkisini kurmak. Makro ekonominin konularını yüzeysel olarak kavramak, analiz etmek, neden- sonuç ilişkisini kurmak.
Dersin Amacı Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi mikro ve makro ekonominin temel konularını orta düzeyde vermek ekonomi dersinin temel konularını analizini temel kavramları genel hatlarıyla vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mikro Ekonomiye giriş ve piyasalara genel bakış
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (1.ve 2. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
2 Fiyat mekanizması. Talep, arz ve fiyat
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (3. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
3 Esneklikler ve devletin fiyat kontrolü.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (4.ve 5. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
4 Tüketici davranışı teorisi.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (6. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
5 Üretici davranışı teorisi.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (7. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
6 Piyasalar
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (8. 9.10.ve 11. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
7 Faktör piyasaları ve gelir dağılımı.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (12. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
8 Makro ekonomiye genel bakış.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (13. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
9 Milli gelir.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (14. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
10 Temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (15. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
11 Gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi ve Toplam harcamaların gelir düzeyini belirlemesi.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (16.ve 17. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
12 Para ve banka. Para teorisi ve para politikası, enflasyon.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (18.,19., 20. ve 21. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
13 Uluslararası iktisat
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (22. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013..
14 Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (23. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 121    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, Genişletilmiş 8. baskı, Beta yayın ve basım, İstambul, 2013.
Diğer Kaynaklar Parasız, İlker, İktisadın ABC'si, Genişletilmiş 10. basım, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2010.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)