Ders Adı İletişim
Ders Kodu BYA-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) iletişim çalışmaları alanındaki temel kavramları tanıyabilme 2) kuram ve yaklaşımlar hakkında bilgi edinebilme 3) iletişim modelleri ve kişiler arası iletişim kavram ve kuramları tanıyarak, iletişim ile ilgili konuları bu araçlarla el3) iletişim modelleri ve kişiler arası iletişim kavram ve kuramları tanıyarak, iletişim ile ilgili konuları bu araçlarla ele alıp tartışabilmeyi amaçlare alıp tartışabilmeyi amaçlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişim teriminin terminolojisi, iletişim modelleri, kişilerarası iletişim, dil, kültür ve iletişim, iletişim ve anlamlandırma konularını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişim çalışmaları alanındaki temel kavramları öğrenmek.
Dersin Amacı İletişim kavramını tanıyarak, iletişim türlerini (sözlü yazılı, sözsüz) mesleki ve günlük yaşama uygulayabilmeyi amaçlar.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İletişimin tanımı, kapsamı ve amacı
2 İletişim Süreci (Kaynak; mesaj, kanal, alıcı)
3 Algılama ve Değerlendirme, Geri Bildirim
4 Sözlü İletişim Nedir?, Sözlü İletişimin Yapıcı Engelleri, Sözlü İletişimde Kişisel Engeller
5 Sözlü İletişimin Kanal Engelleri, Sözlü İletişimin Psikolojik Engelleri,
6 Sözlü İletişimin Teknik Engelleri, Sözlü İletişimde Zaman Baskısı, Sözlü İletişimde Kesintiler
7 Yazlı İletişim Nedir? Yazılı İletişin Engelleri, Yazılı İletişim Türleri,
8 Sözsüz iletişim nedir? Sözsüz iletişimin fonksiyonları, beden dili
9 Kişiler arası iletişim, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler
10 Kişiler arsı iletişimde engeller. Kişilik çatışmaları
11 Örgütsel İletişimi, Biçimsel Olmayan İletişim Yöntemleri, Dikey İletişim
12 Yatay İletişim, Çapraz İletişim, Sanal Örgütlerde İletişim,
13 Örgütlerde İletişim Araçları, Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi,
14 Teknoloji Kavramı, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Teknik İletişim,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar TUTAR,H.,YILMAZ,M.K.,ERDÖNMEZ,C., Genel ve Teknik İletişim, Nobel yay.2003 Fiske, John (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara:Ark OSKAY,Ü., İletişimin ABC’si, Der Yay.2004
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)