Ders Adı Seminer ve Rapor Hazırlama
Ders Kodu BYA-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Hidayet ACAR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, 2- Temel bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) değerlendirmek 3- Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür tarama, veri toplama, 4- Verileri değerlendirme ve rapor haline getirme, 5- Disiplinler arası çalışma becerisini sağlamaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Araştırma Teknikleri sunumu ve farklı anlayışlar; yaygın olarak kullanılan araştırma teknik ve basamakları, veri toplama ve analizinin, yorumu; rapor yazma esasları; kaynak gösterme tekniklerini kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Araştırma sürecini öğrenme 2- Temel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmek 3- Literatür tarama ve veri toplama tekniklerini öğrenmek 4- Verileri değerlendirmeyi ve rapor haline getirmeyi öğrenmek 5- Disiplinler arası çalışmayı öğrenmek
Dersin Amacı 1- Sorun belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama 2- Araştırma süreçlerini incelemek, 3- Temel bilimsel araştırma yöntemlerini değerlendirmek, 4- Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gerekli altyapıyı oluşturmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilimsel araştırma tekniklerinin önem ve kapsamı
2 Temel bilimsel araştırma yöntemleri (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vb.)
3 Temel bilimsel araştırma yöntemlerinin örneklendirilmesi
4 Araştırma amaç ve öneminin belirlenmesi ve planlaması
5 Kaynak Taraması, Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri, veri türleri (kütüphane, gözlem, görüşme, yazışma, Internet) ile bunun sonucunda varsayımlar oluşturulması
6 Araştırma konusunun sınır ve temellerinin belirlenmesi
7 Araştırma konusuna yönelik kaynak Taraması ve planlama ( ilgili kaynak eser ve kişilerin belirlenmesi ve bunlardan alınan bilgi ve belgelerin kayıt edilmesi)
8 Elde edilen verilerin sınıflandırılması
9 Araştırma verileri üzerinde sayısal veya sayısal olmayan temel istatistiksel işlem ve çözümlemeler
10 Araştırma sonucunda elde edilen istatistiksel ve diğer bulguların yorumlanması
11 Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirme
12 Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyebilme
13 Araştırma raporunun yazılmasındaki bilimsel kurallar
14 Araştırma raporunun yazılmasındaki içerik kuralları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 100 100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 100 100
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 286    
Dersin Akts Kredisi 9    
Ders Notu Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s., 2009 Ulusal/uluslar arası görsel ve yazılı bilimsel çalışmalar.
Diğer Kaynaklar Güler, N.C., 2009. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri sunumu, 2009. Engin Yıldırım ve ark., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2001. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. bs. Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995. Wayne Booth, Gregory G. Colomb and Joseph M. Williams, The Craft of Research. Chicago: University of Chicago, 1995. Charles H. Busha and Stephen P. Harter, Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretation. New York: Academic Press, 1980. A.Day Robert, Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?, çev: Gülay Aşkar Altay, TÜBİTAK, 4bs. 1998 Türkkaya Ataöv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, savaş yayınları, 1989 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı.. 8. bs. (Güzem Yayınları, No. 15) İstanbul: Güzem, 2000. Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. 5th ed. Chicago: University of Chicago, 1987. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. bs. 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995. Rauf Arıkan, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma . 3. bs. Ankara: Gazi
Materyal
Dökümanlar Ulusal ve uluslar arası temel İstatistik ve bilgisayar yayınları ile ilgi alanına yönelik sunulu ve basılı bilimsel çalışmalar.
Ödevler Konuyla ilgili uygulamalı, basılı ve sunulu bir ödev
Sınavlar 2 Sınav (Ara sınav ve dönem sonu sınavı/ödevi)
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)