Ders Adı Sosyoloji
Ders Kodu IKY-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.SABRİYE AKITICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyoloji ile ilgili temel kavramların ve ilkelerin öğrenilmesi, sosyolojik bakış açısının tanımlanması, toplumların kültürel,iktisadi ve sosyolojik çeşitliliğinin yorumlanmasını kolaylaştırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyolojinin temel kuramlarına ve kavramlarına; temel toplumsal süreçlere, yapılara ve modellere; birey toplum ilişkisinin temel özelliklerine; bireyin toplumsallaşma sürecine ve bu süreçte etkili toplumsal aile, eğitim gibi kurumlara giriş niteliğindedir. Belirtilen bu konular dünyadan ve Türkiye’den verilecek olan örnek olgular çerçevesinde işlenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere sosyolojinin temel kavramlarını öğretmek,sosyolojik bakış açısı kazandırmak ve öğrencilerin güncel konulara sosyolojik bir perspektifle bakmasına yardımcı olur.
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci, sosyolojinin temel kavramlarını öğrenecek, sosyolojik bakış açısı geliştirebilecek; sosyolojinin konusunu ve günümüzde sosyologların ilgilendikleri temel sosyolojik konuları bilebilecek; kendi toplumunu ve farklı toplumları analiz edebilecek; toplumsal yaşamı daha iyi anlayabilecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyoloji Bilimi, Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi, Sosyolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi.
2 Sosyolojide Kuramsal Düşünme
3 Sosyolojik Araştırma Yöntemleri
4 Sosyoloji Biliminde Kullanılan Temel Kavramlar 1; Örf ve Adet, Toplumsal Rol, Toplumsal Statü, Dayanışmacılık, Diyalektik, Determinizm, Ütopya, Folklor.
5 Sosyoloji Biliminde Kullanılan Temel Kavramlar 2; Toplumsal Norm, Toplumsal Mesafe, Toplumsal Grup, Etnik Grup,
6 Sosyoloji Biliminde Kullanılan Temel Kavramlar 3; Kalabalık, Halk, Cemaat, Toplum, Millet, Çağdaşlaşma-Modernleşme, Sanayi Toplumu, Modern-Postmodern Toplum.
7 Toplumsallaşma Süreci, Toplumsal Olay ve Olgu
8 Kültür ve Toplum
9 1Toplumsal Kurum Olarak Aile; Aile Tipleri, Türkiye’de Aile Yapıları, Sanayileşme ve Aile.
10 Eğitim; Eğitimin Sosyolojik Özellikleri, Eğitim Sürecinin Hedefleri ve Sonuçları; Eğitim ve Toplumsal Hareketlilik, Eğitim ve Kültür Aktarımı, Eğitimin Ekonomik Etkileri.
11 Toplumsal İlişkiler, Toplumsal Yapı; Nüfus, Fiziki Yapı, Toplumsal Tabakalaşma ve Tabakalaşma Biçimleri, Toplumsal Hareketlilik
12 Toplumsal Değişme; Tanım, Toplumsal Değişme Modelleri, Toplumsal Değişmeye Etki Eden Faktörler. Toplumsal Değişme Tipleri.
13 Toplumsal Değişme, Toplumsal Bütünleşme. Toplumsal Çözülme, Toplumsal Gelişme Açısından Bireyin Önemi, İşgücü, Beyin Göçü Olgusunun Toplumsal Gelişmeye Etkisi
14 Güncel Sosyolojik Sorunlar ve Olgular: Çağdaş Değişmeler, Türkiye’deki Toplumsal Değişme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar GIDDENS,Anthony,Sosyoloji,Ayraç Kitapevi,2008. BILTON,Tony,Sosyoloji, Ankara,Siyasal Kitapevi,2008. BOZKURT,Veysel, Sosyoloji:Temel Kavramlar, Kuramlar,Bursa,Ekin Kitapevi,2006. BOZKURT,Veysel,Değişen Dünyada Sosyoloji,Aktüel Yayınları, 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)