Ders Adı Siyaset Bilimi
Ders Kodu YRL-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Hatike KOÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Siyaset biliminin farklı tanımlarını bilir ve bu tanımların birbiriyle ilişkisini saptar. 2.Siyasi düşünceler tarihi bağlamında siyaset biliminin geleneksel olarak hangi konularla ilgilendiğini ifade eder. 3.Seçim dönemlerinde üzerinde çokça konuşulan seçim tekniklerinin neler olduğunu mukayeseli olarak kavrar ve çağdaş demokratik dünyada hangi seçim tekniğinin daha çok tercih edildiğini örneklerle ortaya koyar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyaset ve Politikanın anlamı ve nitelikleri, devlet ve egemenlik kavramları, siyasal iktidarın meşruluk temelleri, siyasal iktidar ve tabakalaşma, elitler, siyasal partiler ve baskı grupları tanımlayıp, analiz ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
Dersin Amacı Siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve iktidar, meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek ve kavram ve kuramların somut siyasal kurum ve süreçlere uygulamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyasal iktidar, iktidarın nitelikleri, sınırları ve meşruluk temelleri hakkında bilgi sahibi olabilmek.
2 Modern politika bilimi ile ilgili yapılan yeni araştırmaları ve çağdaş siyasal ideolojileri kavrayabilmek.
3 Totaliter, teokratik ve otoriter sistemler ve bunların dünya üzerindeki mevcut uygulamalarını açıklayabilmek.
4 Kamuoyu, siyasal katılım, seçmen davranışları ve siyasal yönelimler hakkında analiz gerçekleştirebilmek.
5 Türk siyasal hayatındaki partiler, siyasi kültür, parti tipleri, ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olabilmek.
6 Demokratik devletin temel kazanımları olarak çok partili siyasal hayat, çoğulcu demokrasi, milli irade kavramları hakkında bilinç sahibi olabilmek.
7 Siyasal haklar, yerel yönetimlerin etkinliği, sivil toplum, siyasal katılım, meşru iktidar algısı ve demokratik açılım konularını kavrayabilmek.
8 Siyasal iktidar, muhalefet partileri, baskı ve menfaat grupları, bürokratlar ve STK’lar arasındaki ilişkileri kavrayıp, açıklayabilmek.
9 Elit Teorileri
10 Siyasi Katılım
11 Siyasal Sistemler ve Kamu
12 Siyasal Partiler
13 Parti Sistemleri
14 Baskı Grupları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1- DURSUN, Davut. ve diğerleri. Siyaset Bilimi, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2- KAPANİ, Münci. Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2009. 3- ÇAM, Esat. Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları, Bursa, 2005. 4- KIŞLALI, Ahmet Taner. Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)