Ders Adı Kamu Yönetimi
Ders Kodu YRL-115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış durumda olacaktır: 1. Kamu kavramının farklı boyutları 2. Kamu yönetiminin tarihsel gelişimi 3. Türk kamu yönetimi sisteminin genel özellikleri 4. Kamu Personel Sisteminin işleyişi 5. Yönetim Biçimleri 6. Kamu Yönetiminin Denetlenmesi 7. İdari sistemi anlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kamu yönetiminin tanımı ve elemanları, yönetim düşüncesinin gelişimi ve kamu-özel sektör yönetimlerinin ayrılması, kamu yönetimi düşüncesinin evrimi ve geleneksel kamu yönetimi anlayışının oluşumu, Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ve yönetimde yeni paradigma, kamu yönetimini incelemede başlıca yaklaşımlar ve kamu yönetiminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kamu yönetimi ve özel yönetimin benzerlik ve farkları, devletin niteliği, görev ve boyutlarındaki büyümenin kamu örgütlerine ve topluma etkileri, merkezi yönetim, yetki genişliği, hizmette yerellik ve adem-i merkeziyet kavramları, merkezi yönetimin başkent örgütü ve yardımcı kuruluşlar, merkezi yönetimin taşra örgütü ve tarihi gelişimi, kamu yönetiminin denetlenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin Kamu Yönetimi alanında temel teorik altyapıyı edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Yönetimin doğası, kavramları, yapısı ve işleyiş süreçlerini inceleyen ve açıklayan yönetim kuramları bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Devlet örgütlenmesi biçiminde somutlaşan yönetim olgusu, 19. yüzyılın sonlarından beri kamu yönetimi disiplini adıyla anılan bir çalışma alanı tarafından araştırılmaktadır. Derste kamu yönetimi disiplininin yönetim kuramlarından yararlanarak devlete özgü örgütlenme özelliklerini nasıl açıkladığı tartışılacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kamu Yönetiminin tanımı, kavramsal ve kuram çerçeve, yönetim kavramı
2 Bürokrasinin tanımı, bürokrasinin işleyişi ve memurlar arasındaki hukuki ilişki
3 Türk Kamu Yönetiminin tarihsel gelişimi ve genel özellikleri
4 Kamu Yönetimi- Özel Yönetim ilişkisi, farklılıklar, yönetimde reform
5 Devlet teorisi, tanımı ve görevleri, devletin ortaya çıkışı
6 Memurlar, memurların hakları, ödev ve yükümlülükleri, yasaklar
7 Merkezi Yönetim, merkezi yönetimin özellikleri, zararları ve yararları
8 Merkezi Yönetim ve Taşar örgütü ilişkisi, devlet teşkilat şeması
9 Yerinden Yönetim - İdari Yerinden Yönetim, tanımı, özellikleri
10 Yerel Yönetimler; Belediye, il özel idaresi, muhtarlıklar (köyler)
11 Sayıştay, Danıştay, Milli Güvenlik Kurulu, görevleri, tanımı
12 Cumhurbaşkanının seçimi, görev ve yetkileri,..........
13 Bakanlıklar, görevleri, bakanlar kurulu, isimleri.......
14 Yeni Kamu Yönetimi anlayışı; Türk Kamu Yönetiminde Bağımsız İdari Otoriteler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 139    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık
Diğer Kaynaklar —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık —Kamu Yönetimi, Prof Dr. Bilal ERYILMAZ —Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL -Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010 -Kamu Yönetimine Giriş, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık -Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)