Ders Adı Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Ders Kodu YRL-117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hidayet ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Osmanlı ve Türk toplumsal yapısını tarihsel gelişimini bilmek 2)Toplumsal yapıya ilişkin kavramları ve kuramları anlamak 3)Toplumsal yapının öğelerinin (teknoloji, ekonomi, kültür, sınıflar, yerleşim vb.) nasıl etkileştiğini ortaya koyabilmek 4) Nüfus hareketlerini, toplumsal yapıyı ve toplumsal değişmeyi kavramak 5) Toplumsal yapıya ilişkin güncel konuları bilmek ve yorumlayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye’nin toplumsal yapısının genel hatları, özellikleri ve gelişimi incelenmektedir. İlk olarak Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki toplumsal yapısı ve sonrasında Türk modernleşmesi ve toplumsal alanda yapılan Atatürk İnkilapları ve topluma olan etkileri incelenmektedir. Türkiye’de din ve siyaset, sivil toplum, Türkiye’de iktisat politikaları ve ekonomik gelişim gibi konulara da ayrıca değinilmekte, ve Türkiye’de popüler kültür ve gençlik meseleleri ayrıca incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Osmanlı ve Türk toplumsal yapısını tarihsel gelişimini bilmek 2)Toplumsal yapıya ilişkin kavramları ve kuramları anlamak 3)Toplumsal yapının öğelerinin (teknoloji, ekonomi, kültür, sınıflar, yerleşim vb.) nasıl etkileştiğini ortaya koyabilmek 4) Nüfus hareketlerini, toplumsal yapıyı ve toplumsal değişmeyi kavramak 5) Toplumsal yapıya ilişkin güncel konuları bilmek ve yorumlayabilmek.
Dersin Amacı Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal yapının tarihsel gelişimini, unsurlarını, özelliklerini ve değişimini bilmektir. Bunun yanında toplumsal yapının kavramsal ve kuramsal olarak açıklamasını yapabilmek, güncel toplumsal yapı tartışmalarını anlayabilmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlı’nın son dönemindeki toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapı
2 Türkiye'de toplumsal yapının temellerine giriş, Osmanlı Döneminin özeti
3 Toplumsal yapının kurucu öğeleri olarak nüfus, yerleşim, teknoloji, ekonomi, sınıflar, eğitim, siyaset, hukuk, aile, din, etnik yapı-mezhep yapısı, dil, cinsiyet, kültür vb.
4 Atatürk devrimleri, Kemalist İdeoloji, siyasal, hukusal ve kültürel devrimler
5 Türkiye'de sosyal değişimin dinamikleri: yapısal bileşenlere giriş ve Türkiye'de siyaset
6 Cumhuriyet'in ilk yıllarında siyaset konusundan siyasetin güncel gündemine kadar siyaset alanında ortaya çıkan gelişim süreci
7 Bir yapısal bileşen olarak ekonomi: 1960 öncesi ve sonrası dönem
8 Günümüz ekonomik yapının değerlendirilmesi, Türkiye Toplumsal yapısına etki eden dış bileşenler konusuna giriş
9 Küreselleşme, sosyal ve ekonomik etkileri: Türkiye üzerine genel değerlendirme
10 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin belirteçleri konusuna giriş: nüfus
11 Toplumsal değişmenin bir belirteci olarak kentleşme ve Türkiye'ye özgü yapılar (gecekondu olgusu)
12 Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal yapının bir belirteci olarak kültür
13 Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal yapının bir belirteci olarak eğitim
14 Genel değerlendirme: Değişen sosyal kurumlar üzerine tartışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 5
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 3
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 3
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 2
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 2
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 3
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 2
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 2
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 2
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 3
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 2
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 3
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 1 10
Uygulama 1 15
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 1 7 7
Sunum 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1. S. Kalaycıoğlu, “Toplumsal Yapı: toplumsal Kurumlar, Gruplar ve Toplumsal Değişme” içinde Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ed. Memet Zencirkıran, Nova, Ankara, 2006, ss. 3-16. 2. Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi, 2004. 3. Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999. 4. Ayşe Buğra, Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)