Ders Adı Kartografya
Ders Kodu HRT-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Vuslat SALALI
Dersin Yardımcıları Öğr. Gör. Vuslat SALALI
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Dünya ve Türk haritacılık tarihi. 2.Harita tasarımı 3.Amaca uygun projeksiyonun seçimi. 4.Kartografik gösterim tekniklerinin kullanımı. 5.Üçüncü boyutun haritada gösterimi. 6.Harita çoğaltımı. 7.Harita kullanımı. 8.Standartlar. 9.Kalite bilinci. 10.Ölçek kavramı. 11.Pafta köşe koordinatlarının bulunması. 12.Ülke pafta bölümleme sistemi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar, Dünya ve Türk Haritacılığı, gerçek projeksiyonlar, Normal, teğet ve kesen konik projeksiyonlar, Normal, teğet ve kesen projeksiyonlar, gerçek olmayan projeksiyonlar, jeodezik projeksiyonların genel özellikleri, Harita yapım aşamaları, genelleştirme, Arazi şekillerinin( Topografik yapının)haritada gösterimi, haritaların kullanımı, haritaların çoğaltımı, çizimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Yeryüzü altında, üstünde ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi ve sunumu konusunda bilgi ve deneyim kazandırmak. 2. Haritaların çizimi, kullanımı ve çoğaltılmasını öğretmek. 3. Arazi uygulamalarında karşılaşılan boy kesitlerin çizimini öğretmek. 4. Genel arazi topografyası, eğim bilgisi, koordinat okuma ve çizilen paftaların arşivlenmesi. 5. Yapılmış ve yapılmakta olan paftaların okunması ve pafta kullanma yeteneği kazandırmak.
Dersin Amacı Haritaların oluşturulmasından, çoğaltılmasına kadar kartografik tüm aşamalar(harita yapım tekniği), harita türleri, haritaların kullanımı için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ile birlikte büyük ve çok büyük ölçekte harita ve plan çizimlerinin yapılması için gerekli çizim ve ölçüm aletlerinin tanıtım ve kullanımının öğretilmesi ile çizim metodlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar ve tanımlar: -Dünya ve Türk haritacılığı -Harita türleri ve özellikleri -Ölçek ve önemi -Ölçek seçimi
  Ön Hazırlık: -Salalı, V. Kartografya ders notları -Selçuk, M .” Kartografya Kısaltılmış Ders Notları”, YTÜ 1983
2 Projeksiyonlar -Yerin şekli, izdüşüm yüzeyleri ve özellikleri.
  Ön Hazırlık: - Koçak, E., “Harita Projeksiyonları”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 1999 -Salalı, V. Kartografya ders notları
3 -İzdüşüm yüzeylerinin konumları. -Projeksiyonlarda ortaya çıkan deformasyonlar.
  Ön Hazırlık: -Yerci, M “Kartografya ders notları”, -Salalı, V. Kartografya ders notları
4 -Düzlem projeksiyonlar. -Konik projeksiyonlar. -Silindirik projeksiyonlar. -Geodezik projeksiyonların genel özellikleri.
  Ön Hazırlık: -Yerci, M “Kartografya ders notları”, -Salalı, V. Kartografya ders notları
5 Universal Transversal Mercator (UTM) projeksiyonunun anlatılması.
  Ön Hazırlık: -Yerci, M “Kartografya ders notları”, -Salalı, V. Kartografya ders notları
6 Ülke Pafta Bölümleme Sisteminin ve komşu paftaların bulunuşunun anlatılması.
  Ön Hazırlık: - “1/25000 ve daha Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği.”,2008 -Salalı, V. Kartografya ders notları
7 Topografik haritalar için genel bilgiler. -Pafta köşe koordinatlarının bulunması
  Ön Hazırlık: -“1/25000 ve daha Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği.”,2008 -Salalı, V. Kartografya ders notları
8 Harita çizimi. -Çizim malzemeleri. -Çizim kağıtları -Çizim kalemleri. -Çizim yardımcı malzemeleri -Özel işaretler.
  Ön Hazırlık: -Salalı, V. Kartografya ders notları - Çizim malzemeleri
9 Tersimat: -Sabit noktaların harita üzerine tersimatı. -Sabit noktalardan ayrıntı noktalarının tersimatı.
  Ön Hazırlık: -Ortogonal kroki tersimatı -Kutupsal kroki tersimatı
10 Mevcut çizimlerin büyütülmesi ve küçültülmesi ile ilgili farklı yöntemlerin anlatılması.
  Ön Hazırlık: -Salalı, V. Kartografya ders notları
11 Yükseklik eğrilerinin çizilmesi: -Eşyükseklik eğrileri. -Eşyükseklik eğrilerinin özellikleri. -Eğim açısı. -Şev açısı. -Genel kurallar.
  Ön Hazırlık: -Salalı, V. Kartografya ders notları
12 -Arazi şekillerinin isimleri -Arazinin karakteristik çizgileri -Eşyükseklik eğrilerinin sayısal değerlendirilmesi. -Enterpolasyon ile hesap yöntemi. -Grafik yöntemi.
  Ön Hazırlık: -Salalı, V. Kartografya ders notları
13 Anlatılan konulara uygun olarak verilmiş farklı tekniklerde ölçü krokilerinin ölçeğe ve çizim tekniklerine uygun olarak çizilmesi.
  Ön Hazırlık: -Salalı, V. Kartografya ders notları
14 Anlatılan konulara uygun olarak verilmiş farklı tekniklerde ölçü krokilerinin ölçeğe ve çizim tekniklerine uygun olarak çizilmesi.
  Ön Hazırlık: -Salalı, V. Kartografya ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği. 4
2 Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak. 3
3 Yeryüzü altında, üstünde ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, sunumu ve ulaşılan bilgilerin araziye uygulanması konusunda bilgi ve deneyim. 3
4 Harita tasarımı, çizimi, kullanımı, çoğaltımına yönelik bilgi. 5
5 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5
6 Temel bilgisayar kullanımı yanında, mesleğin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanmak, verilerin analizi ve sunumunu yaparak teknik hizmet sunabilme yeteneği. 5
7 Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatandaşlık bilincine, dil bilgisine, iş güvenliği ve çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak. 5
8 Sanat yapıları, bina ve yol projelerinin uygulanması için gerekli verilerin alımı, işlenmesi, teknik ve plan mevzuatlarına göre uygulamalarda deneyim kazanma yeteneği. 5
9 Yapılmış ve yapılmakta olan paftaların okunması, koordinat sistemlerinin dönüştürülmesini kullanma yeteneği. 5
10 Kentsel ve kırsal toprak düzenleme, bütünleyebilme, gerekli teknik ve mevzuatları kullanabilme, toplumsal gelişim süreçlerini analiz edebilme yeteneği. 3
11 Ulusal jeodezik ağları ve ilgili mevzuatın anlaşılması, GPS uygulamaları hakkında uygulama yeteneği. 2
12 Arazi uygulamalarında ekip koordinasyonu sağlanarak gerekli detay noktalarının alım krokilerinin düzenlenmesi ve arazi grubu içerisinde uyumlu çalışma yeteneği. 3
13 Arazi çalışmalarında karşılaşılan problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneği 3
14 Kamu kuruluşlarının arşiv düzenlemesi öğretilerek gerekli dokümanların kamu kuruluşlarından nasıl temin edileceği bilgisinin verilmesi 5
15 Kamu kuruluşlarının istediği nitelikte dosyaların sunulması 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 10 3 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Salalı, V. Kartografya ders notları.
Diğer Kaynaklar 1. Koçak, E., “Harita Projeksiyonları”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 1999 2. Yerci, M “Kartografya ders notları”, 3. “1/25000 ve daha Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği.”,2008 4. Çizim araçları. 5. Selçuk, M .” Kartografya Kısaltılmış Ders Notları”, YTÜ 1983
Materyal
Dökümanlar Çizim malzemeleri
Ödevler Türk haritacılık tarihi Her öğrenci için pafta bölümleme Ortogonal kroki tersimatı Kutupsal kroki tersimatı
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)