Ders Adı Kadastro Bilgisi
Ders Kodu HRT-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ahmet UYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kadastro, taşınmaz mal ve tapu kavramlarını anlamak 2. Kadastro çalışmaları için gerekli olan arazi bilgilerini toplamak 3. Gerekli görülen yerlere, zemin kontrol noktalarını tesis etmek 4. Sınırlandırma çalışmalarını yapmak, haritalarını oluşturmak 5. Mülkiyet bilgilerine göre tescil işlemlerinin yapmak 6. Kadastro gören yerlerde cins tashihini yapmak 7. Parsellerde ifraz ve tevhid işlemlerini yapabilmek 8. Değişikliğe uğrayan parsellerin yola terk ve yoldan ihdasının yapmak 9. Arazi ve arsa düzenlemelerinin kadastro kontrollerini yapmak 10. Kamulaştırma mevzuatını bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ÜNİTE 1: GİRİŞ GİRİŞ 1.1.Kadastronun Tanımı ve Tarihçesi: 1.2. Kadastro Bölgeleri ve Çalışma alanlarının tespiti 1.3. Kadastro ekibi ve arazideki görevleri 1.4. Kadastro Müdürlüklerinde Yapılan İşlemler ÜNİTE 2: Kadastro Komisyonları ve görevleri Ünite 3: Kadastroda bilirkişiler ve görevleri Ünite 4: Arazide taşınmazları sınırlandırma çalışmaları Ünite 5: Meraların tespiti ve tapuya tescil işlemleri Ünite 6: Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazların Tespiti Ünite 7: Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti Ünite 8: Orman Kadastrosu Ünite 9: Hazine Taşınmazlarının Tespit İşlemleri Ünite 10: Kadastral Paftaların Yenilenmesi Çalışmaları Ünite 11: Kadastro Çalışmalarının Sonuçlanması Ünite 12: Kadastroda Sayısallaştırma Ünite 13: Afet Bölgelerinde Kadastro Çalışmaları Ünite 14: Kadastro Hatalarının Düzeltilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Mülkiyeti ve önemini tanıtmak. 2. Kadastronun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatmak. 3. Kadastro uygulamalarını tanıtmak. 4. Kadastro teşkilatını anlatmak. 5. Kadastrodan nerelerde ve nasıl yararlanıldığını öğretmektir. 6. LİHKAB bürolarında yapılan işlemlerin anlatmak. 7. Kadastro paftalarının yenilenmesine yönelik bilgi vermek.
Dersin Amacı Kadastrosu olmayan yerlerde sınırlandırma çalışmalarının nasıl yapılacağını, kadastrosu bitmiş yerlerde değişikliklerin takibini öğretmek, tevhid, ifraz, yoldan ihdas, yola terk, sınırlandırma haritaları, köy yerleşim haritaları, kamulaştırma, orman haritaları ve LİHKAB işlemleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin sağlanması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kadastronun tanımı, ülkemizde yapılan kadastro çalışmaları ve kadastro yasasına ilişkin temel bilgilerin verilmesi.
2 Tapu sicili ve Tapu Müdürlükleri tarafından yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
3 Kontrol gerektiren işlemlerden ayırma (ifraz) işleminin tanımı , çeşitleri ve süreci hakkında bilgi verilmesi.
4 Yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin tanımı, teknik çalışmaları ile kadastro müdürlüğünce yapılacak işlemler ve süreç hakkında bilgi verilmesi.
5 Sınırlandırma ve köy yerleşim haritaları hakkında genel bilgiler ve düzenlenmeleri hakkında bilgi verilmesi.
6 Kamulaştırmanın tanımı, özellikleri, kamulaştırma şekli, kamu yararı ve onay merci hakkında bilgi verilmesi.
7 Parselasyon işlemleri hakkında genel ve mevzuat içerikli bilgi verilmesi.
8 Genel hatları ile orman kadastrosu, 2/B sahaları, tescil ve kontrol işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi.
9 Talebe bağlı işlemlerden aplikasyon işleminin yapılması konusunda bilgi verilmesi.
10 Yer gösterme işleminin ve birleştirme (tevhit) işleminin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi verilmesi.
11 İrtifak hakkının tanımı, türleri yetki ve yapılacak işlemler hakkında bilgi verilmesi.
12 Cins değişikliğinin tanımı, türleri, yapılacak işlemler ve süreç hakkında bilgi verilmesi.
 
13 Kadastro Müdürlüğünce yapılması gereken işlemlerin süreç ve tanımlarına ilişkin bilgi verilmesi.
14 Kadastro paftalarının yenilenmesi ve sayısallaştırma hakkında bilgi verilmesi.
 
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği. 3
2 Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak. 3
3 Yeryüzü altında, üstünde ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, sunumu ve ulaşılan bilgilerin araziye uygulanması konusunda bilgi ve deneyim. 2
4 Harita tasarımı, çizimi, kullanımı, çoğaltımına yönelik bilgi. 4
5 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
6 Temel bilgisayar kullanımı yanında, mesleğin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanmak, verilerin analizi ve sunumunu yaparak teknik hizmet sunabilme yeteneği. 1
7 Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatandaşlık bilincine, dil bilgisine, iş güvenliği ve çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak. 5
8 Sanat yapıları, bina ve yol projelerinin uygulanması için gerekli verilerin alımı, işlenmesi, teknik ve plan mevzuatlarına göre uygulamalarda deneyim kazanma yeteneği. 4
9 Yapılmış ve yapılmakta olan paftaların okunması, koordinat sistemlerinin dönüştürülmesini kullanma yeteneği. 5
10 Kentsel ve kırsal toprak düzenleme, bütünleyebilme, gerekli teknik ve mevzuatları kullanabilme, toplumsal gelişim süreçlerini analiz edebilme yeteneği. 4
11 Ulusal jeodezik ağları ve ilgili mevzuatın anlaşılması, GPS uygulamaları hakkında uygulama yeteneği. 1
12 Arazi uygulamalarında ekip koordinasyonu sağlanarak gerekli detay noktalarının alım krokilerinin düzenlenmesi ve arazi grubu içerisinde uyumlu çalışma yeteneği. 5
13 Arazi çalışmalarında karşılaşılan problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneği 3
14 Kamu kuruluşlarının arşiv düzenlemesi öğretilerek gerekli dokümanların kamu kuruluşlarından nasıl temin edileceği bilgisinin verilmesi 5
15 Kamu kuruluşlarının istediği nitelikte dosyaların sunulması 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 40
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 6 18
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 117    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Erkan H., Kadastro Bilgisi, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 1989 2. Tüdeş T., Bıyık, C., Kadastro Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon, 1994 3. Aksoy B., 3402 sayılı Kadastro Kanunu, Adil Yayınevi, ISBN 975-7294-04-9, Ankara, 1994 4. Yeşil M., Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı, İstanbul., 1995 5. Kadastronun Tesisi Ve Yaşatılması Hüseyin Koçak, 2013, Ankara. 6. Kadastro Bilgisi Prof. Hüseyin Koçak, 2011, Ankara. 7. Türkiye'de Kadastro Gökşin Seylam ve Gülseren Yurttaş, 2008,
Diğer Kaynaklar 1. Erkan H., Kadastro Bilgisi, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 1989 2. Tüdeş T., Bıyık, C., Kadastro Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon, 1994 3. Aksoy B., 3402 sayılı Kadastro Kanunu, Adil Yayınevi, ISBN 975-7294-04-9, Ankara, 1994 4. Yeşil M., Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı, İstanbul., 1995 5. Kadastronun Tesisi Ve Yaşatılması Hüseyin Koçak, 2013, Ankara. 6. Kadastro Bilgisi Prof. Hüseyin Koçak, 2011, Ankara. 7. Türkiye'de Kadastro Gökşin Seylam ve Gülseren Yurttaş, 2008,
Materyal
Dökümanlar 1. Erkan H., Kadastro Bilgisi, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 1989 2. Tüdeş T., Bıyık, C., Kadastro Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon, 1994 3. Aksoy B., 3402 sayılı Kadastro Kanunu, Adil Yayınevi, ISBN 975-7294-04-9, Ankara, 1994 4. Yeşil M., Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı, İstanbul., 1995 5. Kadastronun Tesisi Ve Yaşatılması Hüseyin Koçak, 2013, Ankara. 6. Kadastro Bilgisi Prof. Hüseyin Koçak, 2011, Ankara. 7. Türkiye'de Kadastro Gökşin Seylam ve Gülseren Yurttaş, 2008,
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)