Ders Adı Alet Bilgisi
Ders Kodu HRT-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ahmet UYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Basit ölçme aletlerin kullanımı. 2.Topoğrafik aletlerin öğretilmesi. 3.Topoğrafik aletlerin sorunlarının giderilmesi. 4.Topoğrafik aletlerin uygulamalı kullanımı. 5.Elektronik aletlerin basit anlatımı. 6.Elektronik aletlerin kullanımının uygulaması. 7.GPS hakkında ön bilgi verilmesi. 8.GPS?nin temel kullanımı.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Basit ölçü aletlerinden, elektronik ölçü aletlerine kadar önbilgi mahiyetinde tanıtımı. Basit ölçü aletlerinin tanıtımı ve kullanılmasında dikkat edilecek hususlar. Prizma yardımıyla dik düşmek ve dik çıkmak.Prizma kullamının esalarını öğrenmek. Çekül yardımı ile jalonu düşey duruma getirmek.Jalonun dikliğini ayarlayabilmek. Çekül yardımı ile jalonu düşey duruma getirmek.Jalonun dikliğini ayarlayabilmek. Açıolçer ve elektronik aletlerin (total station) kurulumu ve bu aletler yardımıyla yatay ve düşey açı okumaları. Elektronik ölçü aletleri ile yapılan uygulamalar (Arazi çalışması) Elektronik ölçü aletleri ile yapılan uygulamalar (Arazi çalışması) Yükseklik ölçmelerinde kullanılan nivoların ve miraların tanıtımı. Nivoların kurulumu ve düzeçlenmesi. Basit nivo ve mira yardımıyla kot taşınması, kot farklarının ölçülmesi Elektronik alet yardımıyla arazide açı, mesafe ve kot ölçümleri konulu kısa uygulamalı sınav. GNSS sistemleri tanıtılması, çalışma sisteminin anlatılması ve ölçü yöntemleri GNSS sisteminde kullanılan ölçü aletleri ile (GPS) yapılan uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Kullanılan aletlerin temel bilgilerinin verilmesi. 2. Basit ölçü aletleri ile ölçü yapma tekniklerinin anlatılması 3. Elektronik ölçü aletlerin kullanılmasını sağlamak. 4. Öğretilen aletlerin bakımlarının önemi . 5.Öğretilen aletlerin teknik yapıları hakkında bilgilendirmek. 6.GPS ile ilgili temel kavramların verilmesi.
Dersin Amacı Basit ölçme aletleri,çelik şerit metre, jalon ve prizmaların kullanımı ve kontrolleri, açı ölçerlerde düzeçler,(küresel ve silindirik düzeçler), Topoğrafik aletler(Teodolit , Takeometri) ve nivelman ölçü aletlernin kullanımı (nivo), Elektronik Teodolitlerin tanıtım, GPS hakkında temel bilgiler ve kullanımı.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dönem boyunca gösterilecek olan basit ölçü aletlerinden, elektronik ölçü aletlerine kadar önbilgi mahiyetinde tanıtımı.
2 Basit ölçü aletlerinin tanıtımı ve kullanılmasında dikkat edilecek hususlar.
3 Prizma yardımıyla dik düşmek ve dik çıkmak arasındaki farkı ve uygulamaları.
4 Şakül yardımı ile jalonu düşey duruma getirmenin önemi ve uygulaması.
5 prizmatik ölçülerinin uygulaması ve krokilerin hazırlanması.
6 WİLD T1 TAKEOMETRİ aleti yardımı ile yatay ve düşey açı okumaları.
7 WİLD T2 Teodolit aleti yardımı ile yatay ve düşey açı okumaları.
8 T1 ile T2 teodalitleri arasındaki açı okuma farklılıklarının anlatılması.
9 Yükseklik ölçmelerinde kullanılan nivo aletlerinin tanıtımı ve kullanımı.
10 Basit nivo ve mira yardımıyla iki nokta arasaındaki yükseklik farkının hesaplanması.
11 basit ölçü aletlerinin kullanımı ile 1.uygulama sınavının yapılması.
12 Açı ölçer aletlerinin (WİLD T1) ölçüme hazırlanması ile 2. uygulama sınavı.
13 Açı okuma aletleri ile açıların okunması üzerine 3. uygulama sınavı
14 yükseklik ölçü aletleri ile mira okuması üzerine 4. uygulama sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği. 5
2 Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak. 5
3 Yeryüzü altında, üstünde ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, sunumu ve ulaşılan bilgilerin araziye uygulanması konusunda bilgi ve deneyim. 5
4 Harita tasarımı, çizimi, kullanımı, çoğaltımına yönelik bilgi. 2
5 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3
6 Temel bilgisayar kullanımı yanında, mesleğin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanmak, verilerin analizi ve sunumunu yaparak teknik hizmet sunabilme yeteneği. 2
7 Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatandaşlık bilincine, dil bilgisine, iş güvenliği ve çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak. 5
8 Sanat yapıları, bina ve yol projelerinin uygulanması için gerekli verilerin alımı, işlenmesi, teknik ve plan mevzuatlarına göre uygulamalarda deneyim kazanma yeteneği. 2
9 Yapılmış ve yapılmakta olan paftaların okunması, koordinat sistemlerinin dönüştürülmesini kullanma yeteneği. 2
10 Kentsel ve kırsal toprak düzenleme, bütünleyebilme, gerekli teknik ve mevzuatları kullanabilme, toplumsal gelişim süreçlerini analiz edebilme yeteneği. 2
11 Ulusal jeodezik ağları ve ilgili mevzuatın anlaşılması, GPS uygulamaları hakkında uygulama yeteneği. 2
12 Arazi uygulamalarında ekip koordinasyonu sağlanarak gerekli detay noktalarının alım krokilerinin düzenlenmesi ve arazi grubu içerisinde uyumlu çalışma yeteneği. 5
13 Arazi çalışmalarında karşılaşılan problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneği 5
14 Kamu kuruluşlarının arşiv düzenlemesi öğretilerek gerekli dokümanların kamu kuruluşlarından nasıl temin edileceği bilgisinin verilmesi 2
15 Kamu kuruluşlarının istediği nitelikte dosyaların sunulması 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 4 40
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 5 10
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 3 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 7 3 21
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Trutman O., "Teodolit kullanımı", Ders notları yanında ,ölçme aletleri,(prizma,takeometrik aletler,ç. şerit metre), Mira, jalon, Klasik ve elektronik ölçü aletleri,GPS ..
Diğer Kaynaklar 1. Trutman O., "Teodolit kullanımı", Ders notları yanında ,ölçme aletleri,(prizma,takeometrik aletler,ç. şerit metre), Mira, jalon, Klasik ve elektronik ölçü aletleri,GPS ..
Materyal
Dökümanlar 1. Trutman O., "Teodolit kullanımı", Ders notları yanında ,ölçme aletleri,(prizma,takeometrik aletler,ç. şerit metre), Mira, jalon, Klasik ve elektronik ölçü aletleri,GPS ..
Ödevler prizmatik ölçü,açı ölçüleri,nivelman ölçüleri
Sınavlar 1. Prizma ile dik çıkma ve dik düşmek 2. Wild T1 cihazının ölçüye hazırlanması. 3. Wild T1 Cihazı ile açı okuması 4 Nivo ile mira okuması. 5.Arasınav. 6.Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)