Ders Adı Algoritma ve Programlamaya Giriş
Ders Kodu BPR-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı. Sabitler, değişkenler ve operatörler. Giriş Çıkış İşlemleri. Kontrol yapıları. Döngüler. Fonksiyonlar ve yapısal programlama. Diziler. Yapılar (Structures). Standart Fonksiyonlar. Göstericiler. Stringler. Önişlemci komutları. Dosya işlemleri. Matematik Fonksiyonları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amaci, bilgisayar programlama konusuna giriş yapmak, programlama ile ilgili genel kavramlari ortaya koymak, algoritma kavrami, algoritmalarin nasil oluşturulacağı ve yapısal programlama konusuna değinmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. Yazılım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilm
2 Akış şeması oluşturur
3 Gerçek akış diyagramı oluşturulmuş bir problemi programlar
4 C# programlama dili arayüzünü öğrenir
5 C# programlama diliyle programlama yapar
6 C# dilinde string(metin) işlemlerini yapar
7 C# programlama dilinde fonksiyonları kullanır
8 C# programlama dilinde dosya ve klasör işlemlerini yapar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri ve kullanılan semboller
2 Akış Şemaları
3 C ye giriş
4 Giriş Çıkış İşlemleri : Standart giriş çıkış kütüphanesi, temel giriş çıkış işlemleri, dosya giriş çıkış işlemleri, diğer giriş çıkış işlemleri
5 Kontrol yapıları: If deyimi, switch deyimi, goto deyimi ve durum operatörü.
6 Döngüler: Giriş, while döngüsü, do-while döngüsü, for döngüsü, sonsuz ve ölü döngüler. Diziler: Giriş, dizi mantığı, dizilerin gerçek gücü: Döngüler, karekter dizileri ve çok boyutlu diziler.
7 Yapılar (Structures): Giriş, C’de kendi türlerimizi oluşturalım, yapıları diziler ile kullanmak, yapıları göstericiler ile kullanmak ve iç içe (nested) yapılar
8 Göstericiler (Pointers): Giriş, adres kavramı, adres operatörü: &, göstericilerin tanımlanması, göstericilerin kullanılması, gösterici matematiği, göstericilerin fonksiyonlarla kullanılması, göstericiler ve diziler ve gösterici operatörlerinin öncelik sırası.
9 Fonksiyonlar ve yapısal programlama: Giriş, fonksiyon nedir, fonksiyon prototipleri (prototypes), yerel ve global değişkenler ve sık kullanılan bazı C fonksiyonları.
10 Standart Fonksiyonlar: string sayı dönüşümü, sayıstring dönüşümü vs.
11 Matematik Fonksiyonları: Matematiksel fonksiyonlar, trigonometrik fonk., yuvarlatma fonk., logaritmik ve üssel fonk., çeşitli uygulamalar
12 Stringler: Giriş, stringler, puts() ve gets() fonksiyonları, örnek programlar ve klasik problemlerin çözümü.
13 Önişlemci komutları: #include komutu, #define komutu, #undef komutu, #if, #else, #endif komutları, #ifdef komutu ve #error komutu.
14 Dosya işlemleri: Giriş, C I/O sistemi (Girdi/Çıktı), akışlar (Streams), dosyaya veri yazmak, dosyadan veri okumak, dosya sonuna veri eklemek, fprintf() ve fscanf() fonksiyonları, fseek(), ftell() ve rewind() fonksiyonları, fread() ve fwrite() fonksiyonları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 4
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 2
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 5
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 4
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 5
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 131    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Derste anlatılan konular
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri