Ders Adı Restorasyon İlkeleri
Ders Kodu MRE-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Koruma, korunacak değerlerin tanımı ve kapsamı, restorasyon kuramının tarihi gelişim sürecinin incelenmesi, restorasyonda ulusal ve uluslararası kurumlar, restorasyonda uyulması gereken ilkeler, korunması gerekli yapı, yapı grubu yada alanlarda uygulanan koruma işlemleri, restorasyon uygulamalarında doğru-uygun malzeme ve yöntem seçimindeki kriterler, restorasyonda çağdaş teknolojinin kullanılması, projelendirme sürecinde uyulması gerekli esasların incelenmesi ve bu kapsamda alanda yürütülen araştırma - tespit çalışmalarını kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarihi değerlerin, korunması ve devamlılığının sağlanabilmesi için yapılan uygulamalar ve bu uygulamalara konu olan değerlerin tespiti ile koruma bilincini geliştirmek. Teorik olarak öğrencinin mesleği ile ilgi olarak tanımsal bilgiler ile yasal ilkeler doğrultusunda eğitilerek, bilinçsel doğrultulda yeterlilik kazandırılmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 İlgili temel kavram ve yaklaşımları tanıtma.
2 Korumanın gerekliliğini algılatma.
3 Yaşadığı çevreye ( ülke, şehir, ilçe, köy...) ait tarihi değerleri tanıtma.
4 Araştırma, belgeleme- fotoğraflama ve değerlendirme becerisi kazandırma.
5 Mesleki sorumluluk bilinci kazandırma.
6 Temel tüzük ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak, kavramlar arasında çıkarımlar oluşturabilmek.
7 Tarihi ve Kültürel varlıklara ilişkin sorunların tespiti ve yorumlanabilirliği
8 Restorasyon kavramının kültür varlıkları üzerindeki etkisinin açıklanabilmesi.
Hafta Konular  
1 Restorasyon Kavramı ve Anlamı
2 Tarihi ve Çağdaş Restorasyon İlkeleri
3 Avrupa'da Restorasyonun Gelişimi
4 Türkiye'de Restorasyonun Gelişimi
5 Tarihi Açıdan Restorasyon Sorunları
6 Restorasyonda Tarihi ve Estetik Değerler
7 Restorasyon?un Yapı İle Çevresi Arasındaki İlişkileri
8 Venedik Tüzüğü ve Gelşimi
9 ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü
10 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri
11 Sitler ve Değerlendirilmesi
12 Koruma Teorisi ve Yasal Düzenlemeler
13 Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması İlkeleri
14 Genel Tüzük Ve Yönetmelikler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 4
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 4
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 1
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınevi, İstanbul. 2. Dışkaya, H., 2004, Kuzey Marmara Bölgesindeki 19.Yüzyıl Ahşap Yapılarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 3. Dışkaya, H., 2011, 19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi, MSGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 4. Eldem, S. H., 1997, Yapı, Birsen Yayınevi, İstanbul. 5. Kuban, D., 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yem Yayınevi, İstanbul. 6. Weaver, M. E., 1997, Conserving Buildings, A Manual of Techniques and Materials, John Wiley&Sons Inc., New York.
Diğer Kaynaklar 1. Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınevi, İstanbul. 2. Dışkaya, H., 2004, Kuzey Marmara Bölgesindeki 19.Yüzyıl Ahşap Yapılarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 3. Dışkaya, H., 2011, 19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi, MSGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 4. Eldem, S. H., 1997, Yapı, Birsen Yayınevi, İstanbul. 5. Kuban, D., 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yem Yayınevi, İstanbul. 6. Weaver, M. E., 1997, Conserving Buildings, A Manual of Techniques and Materials, John Wiley&Sons Inc., New York.
Materyal
Dökümanlar 1. Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınevi, İstanbul. 2. Dışkaya, H., 2004, Kuzey Marmara Bölgesindeki 19.Yüzyıl Ahşap Yapılarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 3. Dışkaya, H., 2011, 19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi, MSGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 4. Eldem, S. H., 1997, Yapı, Birsen Yayınevi, İstanbul. 5. Kuban, D., 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yem Yayınevi, İstanbul. 6. Weaver, M. E., 1997, Conserving Buildings, A Manual of Techniques and Materials, John Wiley&Sons Inc., New York.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)