Ders Adı Turizm Pazarlaması
Ders Kodu TUİ-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ali DALGIÇ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Pazarlama, hizmet pazarlaması, turizm pazarlaması, turizm işletmelerinde pazarlama planlaması, pazarlama araştırması, turistik tüketici satın alma davranışı, pazar bölümleme ve hedef pazar seçme, pazarlama karması elemanları (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, fiziksel çevre, süreç yönetimi, insan) gibi konuları içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Pazarlama, hizmet pazarlaması ve turizm pazarlamasını pazarlama karma elemanlarını detaylı bir şekilde ele alarak öğrencilere yetkinlik kazandırmak
No Dersin Kazanımları  
1 Turizm sektöründe pazarlama karması elemanlarını ve pazarlama yaklaşımlarını benimsetmek.
2 Örnek olayları inceleyerek öğrencilere yetkinlik kazandırmak.
Hafta Konular  
1 Pazarlama tanımı, kapsamı ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Belirtilen konularda kaynaklardan yararlanarak öğrenciler için slayt hazırlamak ve internet kaynaklarından konu ile ilgili öğrencilerin yararlanabileceği kaynaklar bulmak.
2 Hizmet pazarlaması
  Ön Hazırlık: Hizmet pazarlaması hakkında geniş bir bilgi sunabilmek için kaynaklardan yararlanılarak konu ile ilgili bazı örnekler hazırlamak.
3 Turizm pazarlaması
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynaklardan bilgiler derlemek, görsellerle birlikte slayt şeklinde sunmak.
4 Turizm pazarlama çevresi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynaklardan bilgileri derlemek ve görsellerle birlikte öğrencilere sunmak.
5 Turizm işletmelerinde stratejik planlama ve pazarlama planlaması
  Ön Hazırlık: Konu hakkında ilgili kaynaklardan görseller birlikte sunum hazırlamak.
6 Turizm pazarlama sistemi ve pazarlama araştırması
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynaklardan sunum hazırlamak.
7 Turistik tüketici satın alma davranışı
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynaklardan sunum hazırlamak.
8 Ara-sınav*
9 Pazar bölümleme, hedef pazar seçme ve konumlandırma
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynaklardan sunum hazırlamak.
10 Turizm işletmelerinde pazarlama karması elemanları: Ürün
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynaklardan sunum hazırlamak.
11 Turizm işletmelerinde pazarlama karması elemanları: Fiyat
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynaklardan sunum hazırlamak.
12 Turizm işletmelerinde pazarlama karması elemanları: Dağıtım
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynaklardan sunum hazırlamak.
13 Turizm işletmelerinde pazarlama karması elemanları:Tutundurma
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynaklardan sunum hazırlamak.
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek, 2
2 Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek, 2
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, turizm ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek, 3
4 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olup doğru ve etkili konuşabilmek, ikna gücü yüksek, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilmek, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip olmak, 2
5 Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilmek, 3
6 Turizm alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek, 3
7 Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, hissedarları ve paydaşları eğitmek, 4
8 Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dâhil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, alanındaki bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlamak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). 1
9 Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı (önbüro ve materyal yönetimi, bilet satış vb.) ve donanımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak (ECDL-A“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). 1
10 Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak, 2
11 Turizm alanı ile ilgili sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip olmak, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilmek, 4
12 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcamak ve yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynamak, 2
13 Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olmak, 2
14 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilmek, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımak; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir olmak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Meydan Uygur, S. (2017). Örnek olaylarla turizm pazarlaması. Detay Yayıncılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar Meydan Uygur, S. (2017). Örnek olaylarla turizm pazarlaması. Detay Yayıncılık, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Meydan Uygur, S. (2017). Örnek olaylarla turizm pazarlaması. Detay Yayıncılık, Ankara.
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı yapılmıştır.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)