Ders Adı Turizm Hukuku
Ders Kodu TUİ-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Turizm Mevzuatı dersinin amacı öğrencilerin turizm ile ilgili olarak yapılmış olan yasal düzenlemeleri öğrenmeye yönelik olmasıdır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı TURİZM İLE İLGİLİ MEVZUATIN (KANUNLAR,YÖNETMELİKLER)ÖĞRETİLMESİ
No Dersin Kazanımları  
1 Türk turizm politikası hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Uluslararası anlaşmalar ve turizm teşvik tedbirlerine ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak
3 Turizm yatırımlarının hukuki süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
4 Turizm işletmelerinin hukuki süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5 Turizm sektörü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların hukuki süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Hafta Konular  
1 Turizm hukuku ve kaynakları
2 Turizm yatırımlarına sağlanan teşvikler
3 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu - kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi hakkındaki yönetmelik
4 Turizm işletmelerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelik
5 1618 sayılı türsab kanunu
6 Turizm işletmelerinin bakanlıkla, birbirleriyle ve müşterileri ile ilşkileri hakkındaki yönetmelik
7 Profesyonel turist rehberliği yönetmeliği
8 Pasaport kanunu
9 Çevre kanunu-orman kanunu-kıyı kanunu-kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunlarında turizm ilgilendiren mevzuat
10 Kimlik bildirme kanunu
11 Yat turizmi yönetmeliği
12 İnanç turizmi
13 Spor turizmi yönetmeliği, termal turizm
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek, 1
2 Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek, 1
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, turizm ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek, 2
4 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olup doğru ve etkili konuşabilmek, ikna gücü yüksek, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilmek, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip olmak, 1
5 Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilmek, 1
6 Turizm alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek, 1
7 Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, hissedarları ve paydaşları eğitmek, 2
8 Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dâhil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, alanındaki bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlamak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). 2
9 Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı (önbüro ve materyal yönetimi, bilet satış vb.) ve donanımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak (ECDL-A“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). 1
10 Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak, 2
11 Turizm alanı ile ilgili sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip olmak, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilmek, 2
12 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcamak ve yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynamak, 1
13 Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olmak, 2
14 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilmek, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımak; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir olmak. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 30 1 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 30 2 60
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 20 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 137    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Yıldırım, Hüseyin, Turizm Hukuku ve Mevzuatı,Detay Yay, 2007, Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)