Ders Adı Türkiye Turizm Kaynakları
Ders Kodu TUİ-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Türkiye'nin genel coğrafyası (konumu, dağları, akarsular, göller, platolar), Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde il bazlı öne çıkan turizm kaynakları, kültürel miraslarımız.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Türkiye'nin turizm açısından önem arz eden doğal, beşeri, fiziki, sosyal vb. kaynaklarının incelenerek öneminin anlaşılmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Turizm ve coğrafya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri tanımlar.
2 Bir alanın turizme uygunluk açısından değerlendirilme şartlarını tasfir eder.
3 Ülke, bölge ve yörelerin turistik arz kaynakları hakkında bilgiler edinir.
4 Turizm Bölgesi, alanı, milli parklar, doğal koruma alanlarının belirlenmesi kriterlerini tanımlar, bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sağlar.
5 Türkiye'nin bölgeleri ve bölgelerdeki turizm kaynaklarımız hakkında bilgiler edilinir.
Hafta Konular  
1 Türkiye'nin jeopolitik konumu ve önemi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
2 Türkiye'nin nüfus bilgileri ve coğrafi dağılışı
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
3 İklim ve iklim tipleri, Türkiye'nin iklim özellikleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
4 Akarsular, akarsu aşındırma ve biriktirme ile oluşan yer şekilleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
5 Göller ve Türkiye'nin gölleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
6 Dağlar, dağ oluşumları ve Türkiye'nin dağları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
7 Türkiye'nin denizleri ve kıyıları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
8 Türkiye'de gerçekleştirilen turizm çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
9 Marmara bölgesi turizm arz kaynakları ve turizm çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
10 Ege bölgesi turizm arz kaynakları ve turizm çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
11 Akdeniz bölgesi turizm arz kaynakları ve turizm çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
12 İç Anadolu bölgesi turizm arz kaynakları ve turizm çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
13 Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi turizm arz kaynakları ve turizm çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
14 Karadeniz bölgesi turizm arz kaynakları ve turizm çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kitap, tez ve makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek, 2
2 Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek, 3
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, turizm ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek, 2
4 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olup doğru ve etkili konuşabilmek, ikna gücü yüksek, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilmek, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip olmak, 2
5 Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilmek, 2
6 Turizm alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek, 3
7 Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, hissedarları ve paydaşları eğitmek, 3
8 Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dâhil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, alanındaki bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlamak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). 1
9 Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı (önbüro ve materyal yönetimi, bilet satış vb.) ve donanımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak (ECDL-A“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). 3
10 Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak, 1
11 Turizm alanı ile ilgili sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip olmak, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilmek, 3
12 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcamak ve yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynamak, 1
13 Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olmak, 2
14 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilmek, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımak; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 60 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 6 6 36
Sunum 2 6 12
Proje 1 6 6
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Turizm Coğrafyası / Özellikler-Bölgeler Prof. Dr. Nazmiye Özgüç Türkiye Turizm Coğrafyası Profesyonel Turist Rehberi ve Gezi Kılavuzu
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)