Ders Adı Araştırma Yöntem Teknikleri
Ders Kodu SST-3118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Özdemir DENİZ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bilimsel araştırma yaklaşımları arasındaki felsefi ve metodolojik farklılıkların kavranması. Bu çerçevede, bilimsel çalışmanın planlanması, uygulanması, sonuçlarının çıkartılması ve yorumlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin meslek hayatlılarında ihtiyaç duyacakları araştırma yapabilme becerisini kazandırmak ve önceden yapılmış araştırmaları yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Araştırma sürecini tanımak ve tasarlayabilmek
2 2) Veri elde edilebilecek kaynakları tanımak
3 3) Nicel ve Nitel Araştırma tekniklerini bilmek
4 4) Ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak
5 5) Araştırma Raporunun biçim ve kapsamını bilmek
6 6) Araştırma Raporu Yazabilmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilim ve Bilimle İlgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi
2 Bilimsel araştırma süreci; araştırma konusunun seçimi, araştırmanın sınırlarının belirlenmesi
3 Kaynakların Taranması, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Araştırma Stratejilerinin Belirlenmesi
4 Araştırma Evreni ve Örnekleme, Ana Kitlenin Tanımı, Örnekleme Çevresi, Örnekleme Yöntemi
5 Veri, Veri Kaynakları, Birincil ve İkincil Veriler
6 Anket, Mülakat ve Gözlem Teknikleri
7 Nicel Araştırma Yöntemleri; Verilerin Analize Hazırlanması, Ölçme ve Ölçme Hataları, Veri Hazırlama Süreci
8 Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırmanın Mantığı
9 Nitel Araştırmada Kullanılan Yöntemler, İz Sürme Çalışmaları, Paydaş Analizi, Örnek Olay Yöntemi
10 Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın İçeriğinin Oluşturulması, Yazımda Kullanılması Gereken Üslup
11 Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı
12 Araştırma Raporunun Yazım Kuralları
13 Araştırma Etiği, Bilimsel Etik Kuralları
14 Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistikî Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 3
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 1
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 2 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu DAŞDEMİR, İsmet (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel.
Diğer Kaynaklar DAŞDEMİR, İsmet (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel.
Materyal
Dökümanlar DAŞDEMİR, İsmet (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel.
Ödevler Öğretim elemanı tarafından bölüm konuları kapsamında verilecektir.
Sınavlar Bir vize ve bir final sınavından oluşur.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri