Ders Adı İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Ders Kodu ING-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca uygun görülen öğretim elemanları
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Elementary (The verb be: I, you, and we; The verb be: he, she, and they; This and these; Noun plurals; a / an vs. the; Possessive 's and s'; Possessive adjectives; Yes-No questions with be, Information questions with be; Simple present statements; Simple present: Yes-No questions and short answers; Frequency adverbs; There's and There are, Quantifiers; Telling the Time)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı The Common European Framework A1 Skills
No Dersin Kazanımları  
1 Günlük hayatta yakın çevre ile iletişim kurabilme ve iletişim bilgilerini(telefon numarası, e-mail) sorup cevap verebilme
2 Günlük hayatta kullanılan meslekler, aile bireyleri, rakamlara dair isimlerinin bilgisi
3 Bireylerin kişilik özelliklerine dair ifadeleri sıfatları kullanarak belirtebilme
4 Sınıftaki ve odadaki nesnelerin yerlerini edatları kullanarak ifade edebilme
5 Karşımızdaki kişi/kişilerden özür dilerken kullanılan ifadeler bilgisi
6 Günlük veya haftalık rutin aktiviteleri uygun zaman ile kullanabilme
7 Boş zamanlarda yapılabilen etkinlikleri belirtebilme
8 Saati sorabilme ve saati uygun ifadelerle söyleyebilme
Hafta Konular  
1 Grammar: The verb be: I, you, and we Vocabulary: Hello and Goodbye; Determiners (a/an/the) Conversation Strategies: Using How about you? to ask someone the same question.
2 Grammar: What’s …?, It’s … Vocabulary: Numbers (1-10) Conversation Strategies: Everyday Expressions
3 Grammar: The verb be: he, she, and they; This and these; Noun Plurals Vocabulary: Location Expressions; Adjectives; Personal Items; Things in a class Conversation Strategies: Asking for help in class
4 Grammar: Questions with Where; a/an vs. the; Possessive ’s and s’ Vocabulary: Places in the room; Classroom instructions Conversation Strategies: Common expressions and responses
5 Grammar: Be in statements; Possessive Adjectives; Yes-No questions with be; Negative statements with be Vocabulary: Professions; Sports; Personality Adjectives Conversation Strategies: Showing Interest
6 Grammar: Information questions with be Vocabulary: Numbers (11-100); Family Members Conversation Strategies: Using Really? to show you are interested or surprised
7 Units 1-3 Revision
8 Grammar: Simple present statements; Simple present Yes-No questions and short answers Vocabulary: Routine activities/verbs; Days of the week Conversation Strategies: Saying more than yes or no
9 Vocabulary: Frequency Expressions Conversation Strategies: Using Well . . . if you need time to think or if the answer is not a simple yes or no Writing: Capitals and Periods
10 Grammar: Simple present information questions Vocabulary/Grammar: Frequency Adverbs Vocabulary: Free-time activities, TV shows Conversation Strategies: Asking questions in two ways
11 Vocabulary: Linking words, Technology terms Conversation Strategies: Using I mean to repeat your ideas or to say more about something Writing: Linking ideas with “and” and “but”
12 Grammar:There’s and There are; Quantifiers; Adjectives before nouns; Asking/Answering questions about time; Suggestions with “Let’s” Vocabulary: Quantity expressions; Time expressions Conversation Strategies: Using Me too or Me neither to show you have something in common with someone
13 Vocabulary: Prepositions Conversation Strategies: Using Right and I know to show you agree with an opinion Writing: Prepositions with time and place
14 Units 4-6 Revision
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Programı tamamlayan öğrenciler; Ortaöğretimde kazanılan yeterlikler üzerine kurulan, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek, 2
2 Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek, 2
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, turizm ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek, 2
4 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olup doğru ve etkili konuşabilmek, ikna gücü yüksek, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilmek, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip olmak, 2
5 Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilmek, 2
6 Turizm alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek, 2
7 Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, hissedarları ve paydaşları eğitmek, 2
8 Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dâhil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, alanındaki bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlamak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). 2
9 Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı (önbüro ve materyal yönetimi, bilet satış vb.) ve donanımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak (ECDL-A“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). 2
10 Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak, 2
11 Turizm alanı ile ilgili sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen, 2
12 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcamak ve yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynamak, 2
13 Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olmak, 2
14 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. 2
15 Bölüm mezunları alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar. 0
16 Bölüm mezunları alanında mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlar. 0
17 Bölüm mezunları alanı ile ilgili temel değer ve ilkeleri gözetir. Bölüm mezunları işletme fonksiyonlarını yürütür. 0
18 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 0
19 Bölüm mezunları alanlarında projeler geliştirir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Cambridge LMS (Touchstone)
Diğer Kaynaklar Cambridge LMS (Touchstone)
Materyal
Dökümanlar Cambridge LMS (Touchstone)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)