AKTS Kredilerinin Hesaplanması

Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) [European Credit Transfer and Accumulation System-ECTS] Nedir?

Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS); bir eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrencilerin başarması gereken iş yüküne göre tanımlanan öğrenci merkezli bir kredilendirme sistemdir.

Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi, bir kredi biriktirme, kredi aktarım ve akademik denklik sistemidir ve yükseköğretim alanında Avrupa çapında geçerli bir 'ortak dil' olarak nitelendirilmektedir.

Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi'nin Amacı Nedir?

 • Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak,

 • Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak,

 • Avrupa'da yükseköğretim kurumları arasında işbirliğinin sağlam ve şeffaf temellere oturtulmasını sağlamak,

 • Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş uygulama kuralları sağlamak,

 • Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak,

 • Kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmek.

AKTS    Kredilerinin Hesaplanmasının Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 • Eğitim etkinliklerinin AKTS kredileri belirlenirken derslerin içerikleri de gözden geçirilir.

 • Öğrenim hedefleri ve bu hedeflerin öğrenciye olan mesleki katkısı gözden geçirilir.

 • Öğrencinin çalışma süresi de göz önüne alındığından eğitim etkinliği için öngörülen öğrenci iş yükü tanımlanmış olur.

 • Öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınmasını sağlar.

 • Öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde bir programa devamlarında kolaylık sağlar,

 • Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında ve dolaşımlarında kolaylık sağlar.

Öğrenci İş Yükü Nedir?

İş yükü, öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını başarması için gerekli olan tüm öğrenme aktivitelerini (dersler, seminerler, projeler, stajlar, bireysel çalışma ve sınavlar) tamamlaması için ihtiyacı olan zamanı belirtir. Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim üyesi tarafından hesaplanır.

AKTS'nin en önemli özelliği; öğrencinin bir eğitim programındaki her etkinlik için tek tek ne kadar emek (zaman) harcadığını veya bir öğretim programı için toplam ne kadar emek (zaman) harcadığını bu emek/zamana denk düşen kredilerle gösteren bir değerlendirme sistemi olmasıdır. öğretim üyesinin girdilerine değil, istenilen öğrenim çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır. Dersin AKTS Kredisinin hesaplanmasında öğrenci görüşlerinin de alınması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır.

Öğretim Programının Hazırlanması:

Sömestır programlar için:                                

1 yarıyıl = 30 AKTS
1 yıl = 60 AKTS
2 yıl = 120 AKTS

Trimestır programlar için:

1 yarıyıl = 20 AKTS
1 yıl = 60 AKTS
2 yıl = 120 AKTS

Bir yarıyıl 900 saate, bir yıl 1800 saate,

1 AKTS = 25 - 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir.

Sömestir programlarda her dönem 30 AKTS kredisi olmak üzere, bir akademik yıl 60 AKTS'dir.

Trimestir programlarda her dönem 20 AKTS kredisi olmak üzere, bir akademik dönem 60 AKTS’dir.

Öğrenci İş Yükü Nasıl Tahmin Edilir?

Öğretim programındaki dersleri AKTS 'ye göre tasarlarken veya yenilerken öğretme biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini çeşitlendirerek ve öğrencinin harcadığı tüm zamanı hesaplayarak öğrenci iş yükünü belirlemek gerekir.

Şekil 1. Yeterlilikler ve öğrenme çıktısı hiyerarşisi

Öğrenci iş yükünün tahmininde dikkate alınacak unsurlar şunlardır:

 • Ders Saati (Teorik)

 • Sınavlar

 • ödevler

 • Sözlü Sunum

 • Seminerler

 • Uygulama (Laboratuvar çalışması)

 • Alan çalışmaları

 • Projeler

 • Bireysel çalışmalar

Öğrenci iş yükünü tahmin ederken sorulması gereken sorular şunlardır:

 • Dersin öğrenme çıktıları nelerdir?

 • Derste öğrenciye hangi program çıktılarını kazandırmak isteniyor?

 • Dersle ilgili hangi öğrenim aktiviteleri mevcut?

 • Öğrenme çıktıları nasıl ölçüp değerlendiriliyor?

 • Bu öğrenme çıktılarını kazanması için öğrencinin tahmin edilen çalışma süresi nedir?

Öğrencinin iş yükünü belirlemek için öğrencilere öğrenci İş Yükü Belirleme anketi kullanılarak anket uygulanır. Anket her bir dersin öğrencide ne kadar iş yükü oluşturduğunu tespit etmeye yöneliktir.  Bu formda öğrencilere dönem içi değerlendirmeler için harcanan haftalık ortalama çalışma saati, dönem değerlendirmesi/ dönem sonu değerlendirmesi için harcanan toplam çalışma saati, ders tekrarı için harcanan haftalık ortalama çalışma saati sorularak öğrencinin bir ders için ne kadar iş yükü olduğu tespit edilmeye çalışılır.

Öğrenci İş Yükü Tahmini ve AKTS Kredisinin Hesaplanması

Örnek:

Haftada 3 saatlik bir sömestır program dersi için,

 • Haftada 3 saat (teo+uyg+lab) yüzyüze ders yapılırsa (14 hafta x 3 saat = toplam 42 saat),
 • Öğrenciler bu ders için dönem boyunca 5 adet ödev yaparak her bir ödev için 2’şer saat vakit harcarsa (5 ödev x 2 saat = toplam 10 saat),
 • Her hafta dersten sonra 1 saat ders tekrarı yaparsa (14 hafta x 1 saat = toplam 14 saat),
 • Dönem sonunda 1 adet sunum yapabilmek için 5 saat hazırlık yaparsa (1 sunum x 5 saat= toplam 5 saat)
 • Dönem içi 1 ara sınav için 5 saat çalışırsa (1 sınav x 5 saat = toplam 5 saat),
 • Yarıyıl sonu sınavı (Final) için 10 saat çalışırsa (1 sınav x 10 saat = toplam 10 saat)

Sonuçta öğrenci bu ders için 42+10+14+5+5+10 = 86 saat zaman harcamıştır.

Bu dersin AKTS Kredisi = toplam iş yükü / 30 hesabına göre;

AKTS Kredisi = 86 / 30 = 3 AKTS elde edilir.

Yukarıdaki hesaba dayanarak AKTS kredisinin genel olarak ders saatine eşit ya da yüksek olması gerektiği belirtilmektedir.

NOTLAR:

 • AKTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez.

 • AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar.

 • Farklı teorik saat ve farklı uygulamalarla aynı çıktı elde edilebilir.

 • Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Yerel sistemde kredisiz görünen dersler de buna dahildir.

 • İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da AKTS kredisi verilmelidir.

 • AKTS hesaplamalarında nihai olarak öğrenci İşyükü Bazlı AKTS Hesaplama kullanılmalıdır.

 

Diploma Eki

Diploma Eki Nedir?

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere gerekli görülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmî dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği

2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti

3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi

4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları

5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi

6. Ek bilgiler

7. Diploma Ekinin resmî tasdiki

8. Ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir. Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yükseköğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri: National Recognition Information Centres (NARICs) adlı kuruluştan temin edilir.

Diploma Eki ne değildir?

Bir curriculum vitae (CV) değildir.

Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.

Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin öğrenciye sağladığı kazanımlar nedir?

Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma

öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtiçinde ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi

öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi

Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim imkânlarına daha rahat ulaşma olanağı

İş bulma olanaklarını artırma (işverenlerin, artan bir şekilde, Diploma Ekinde arz edilen öğrenci profiline ilgi gösterdikleri görülmektedir)

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.

Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.

Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirilmesine vesile olur.

Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.

Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.

Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman ve emek kazandırır.

Diploma Eki niçin gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarısını değerlendirme tarzlarını ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç bir hal almıştır.

Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir. Yükseköğretimde saydamlık ve diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar; hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar; sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

Diploma Eki mezun olan tüm öğrencilere otomatik ve ücretsiz olarak verilmektedir.