Genel Kayıt İşlemleri

 

          Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri bürolarında yürütülmektedir.

          Diğer yükseköğretim kurumlarından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte-Yüksekokul Yönetim Kurullarınca yapılır.

           Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

           Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında öğrenci tarafından belirlenir. Alınacak dersler eğitim-öğretimin ilk haftasında kesinleşir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

         Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk 15 (onbeş)  günü içinde yapılır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk 3 (üç) işgünü içerisinde tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

           İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücretlerini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan Fakülte ve Yüksekokullarda yetkili kurulların önerisi, Senatonun gerekçeli kararı ve Yükseköğretim Kurulu'nun izni ile 01.04.1996 tarihli ve 22598 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil, Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

            Yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavından geçerli not alanlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Sınavda başarısız olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri, diğer öğrencilerin tüm haklarından yararlanırlar ve yükümlülüklerini taşırlar.

Üniversite Düzenlemeleri

            Bir eğitim-öğretim yılı; her biri 70 (yetmiş) işgünü ile yarıyıl veya yıl sonu sınavlarını kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıllara sınav süreleri de dahildir. Tatil günleri bu sürenin dışındadır. İlgili kurullar, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından onaylanan programlar ve akademik takvim en geç Haziran ayı sonunda ilan edilir.         

           Örgün öğretim yapan fakülte ve yüksekokullar, ilgili bölümlerinin/programlarının önerisi, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Kurulları ile Üniversite Senatosunun onayı ve Yükseköğretim Kurulu’nun izniyle ikinci öğretim programı, uzaktan eğitim programı ve yaz okulu açabilirler. Yaz okulu eğitim-öğretim faaliyetleri Senato tarafından kabul edilen ayrı bir yönetmelik ile düzenlenir.

          Önlisans ve lisans ders programları Bölüm Kurulunun önerisi, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili Bölüm Kurulunun teklifi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurulunca karara bağlanır. Fakülte ve Yüksekokullar bazı derslere ön şart koyabilirler.

          Lisans ve ön lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 240 akts, ön lisans öğrencilerinin 120 akts ders almaları gerekir. 2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanununun 5.  maddesi (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır. Seçimlik dersler,  mezuniyet kredi saatinin %25’sini geçemez.

          Fakülte ve Yüksekokullarda teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje,  staj,  seminer,  bitirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim türleri yer alabilir.

         Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, Genel Not Ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ise, istekleri halinde, ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanının kararı ile, ez fazla 2 (iki) ders azaltılabilir. Bu takdirde, öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

Çift Anadal Programı

        Çift Anadal Programı; ilgili Bölüm/Anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.

           Çift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Yan Dal Programı

           Yan Dal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yan Dal ile ilgili hususlar,  Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.