Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ZTM-213
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZTO-201
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-203
Mikrobiyoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTO-205
Jeoloji ve Jeomorfoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-207
Organik Kimya
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZTO-209
Temel Laboratuvar Bilgisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ZTY-205
Meteoroloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTY-211
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ZTO-202
Çevre Kirliliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-204
Bitki Biyokimyası
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTO-206
Kartoğrafya
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-208
Toprak Minerolojisi ve Petrografi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-210
Analitik Kimya
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-212
Su Kalitesi ve Türkiye Suları
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTR-207
Tarımsal Ekoloji
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZZT-204
Araştırma ve Deneme Metodları
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTO-301
Toprak Fiziği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-303
Bitki Besleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-311
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBB-315
Bahçe Bitkileri Çoğaltma Teknikleri II
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-219
Ekim Bakım Gübreleme Makinaları
Seçmeli 3,5 4 Yazdır
ZTO-305
Uzaktan algılama ve CBS
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-307
Verimlilikte Toprak Testleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-309
Toprak Verimliliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-309
Sulama
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTO-302
Toprak Kimyası
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-304
Toprak Biyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-312
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBB-316
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-328
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-209
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-306
Toprak Mekaniğive Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-308
Toprak Bitki Su İlişkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-310
Verimlilikte Bitki Analizleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ZTO-401
Gübre Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-403
Toprak Ve Su Koruma
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTO-405
Toprak Oluşumu ve Sınıflama
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-413
Mezuniyet Tez Çalışması I
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZTE-415
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-411
Topraksız Yetiştiricilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-301
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-401
Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ZTO-402
Deneme Tekniği
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTO-404
Toprak Etüd ve Haritalama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTO-414
Mezuniyet Tez Çalışması II
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZTO-416
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
TOP-426
Türkiye Toprakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-321
Tarımsal Yayım ve İletişim
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-406
Arazi Kullanım Planlaması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-408
Gübreleme İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-410
Toprak Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-412
Teknoloji ve Arge Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-304
Arazi Toplulaştırma
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Toplam119,50180,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-803
Hava Sporları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT  
e-mail : leventbasayigit@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462118521  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. ZELİHA KÜÇÜKYUMUK  
e-mail : zelihakucukyumuk@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462118642  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ISPARTA  
Genel Bilgi : Bölümde sürdürülebilir tarımsal üretim için toprak özelliklerinin, kullanım potansiyellerinin, ideal kullanım ve yönetim tekniklerinin belirlenmesi konularında eğitim- öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm çalışmalarının yürütüldüğü arazi, laboratuvar ve sera alt yapıları mevcuttur. Akademik kadro 7 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler Lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 (BU YENİ BÖLÜMLERDE 130 ±10 ) kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Tarım sektöründe, bölümün çalışma konularıyla ilgili sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi yanında nitelikli işgücü yetişmesini sağlamaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bölüm mezunları Tarım Bakanlığına bağlı tarım il müdürlüklerinde, bayındırlık ve iskan , kültür ve turizm, çevre ve orman bakanlıklarında, üniversiteler ve tarımsal araştırma enstitülerinde, il özel idarelerinde, belediyelerde, devlet su işlerinde, bankalarda, ilaç ve gübre bayileri ile tarımsal danışmanlık alanlarında çalışma imkanları bulmaktadırlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Bölümde topraklarımızın tanınması, değerlendirilmesi, yönetimi ve korunması temel konularında tarım sektörünün ziraat mühendisi gereksinimini karşılamaya yönelik lisans eğitimi verilmesin temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılmasını ve yeni bilgi ve teknolojilerin ilgililerle paylaşılarak tarımsal gelişime destek verilmesini amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Bitki Fizyolojisi 5 5 4 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeoloji ve Jeomorfoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organik Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Laboratuvar Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteoroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma ve Deneme Metodları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Ekoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analitik Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kalitesi ve Türkiye Suları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Minerolojisi ve Petrografi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartoğrafya 3 2 5 5 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Kirliliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Fiziği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama I 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Ekim Bakım Gübreleme Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri Çoğaltma Teknikleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzaktan algılama ve CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verimlilikte Toprak Testleri 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Verimliliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verimlilikte Bitki Analizleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Bitki Su İlişkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Mekaniğive Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Biyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Kimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0