Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01JEO5101
Levha Tektoniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5102
İleri Fotojeoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5104
Kırık Sistemleri ve Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5105
Jeolojik Harita Alımı ve Yorumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5106
Yer Bilimlerinde Uzaktan Algılama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5108
Uygulamalı Stratigrafi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5109
İleri Sedimantoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5110
Kuvaterner Jeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5111
Kretase Nonnoplankton Biyostatigrafisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5112
İleri Mikro Paleontoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5113
Biyostratigrafi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5114
Paleoekoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5117
Kaldera Volkanizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5118
İleri Optik Mineroloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5120
Feldispat Minaralleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5121
İleri Mineroloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5123
Dış Kökenli Maden Yatakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5124
Cevher Mikroskopisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5125
Fiziksel Tayin ve Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5127
Andezitler ve İlişkili Kayaçlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5128
Maden Yataklarının Jeotektonik Konumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5129
İzotop Jeolojisi ve Hidrotermal Eriyikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5130
Maden Yatakları Jeokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5131
İç Kökenli Maden Yatakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5132
Seramik Hammaddeleri ve Teknolojik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5133
Türkiye Endüstriyel Hammadde Yatakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5134
Jeohidroloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5135
Baraj Jeotekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5136
Hidrojeolojik Havza Etüdleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5138
Çevre Jeotekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5139
Sedimantolojide Fasiyes Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5140
İleri Karst Hidrojeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5141
Granit Jeolojisi ve Petroğrafisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5142
Volkanoklastik Kayaçlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5143
Karbonat Depolanma Ortamları ve Fasiyesleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5145
Magma Çeşitleri ve Petrografik Provensler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5147
Hidrojeokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5148
Fosil Jeotermal Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5149
Hidrotermal Alterasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5150
Aktif Jeotermal Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5151
Kayalarda Ayrışma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5153
Doğal Afetler Jeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5154
Kent Jeotekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5155
Doğal Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5156
Jeoteknik Haritalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5157
Enjeksiyon Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5158
Tünel Jeotekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5159
Jeokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5160
Mineral Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5163
Ulaşım Jeotekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5164
Zemin Mekaniğinde Arazi Deneyleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5165
Özel Mikroskobik Petrografi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5166
Bazalt Oluşumu ve Bazaltik Kayaçların Jeokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5167
Yitim Zonu Magmatizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5168
X-Işını Difraktometresi ve Veri Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5169
Evaporitler ve Çökelme Ortamları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5171
Maden Jeolojisinde Proje Hazırlama ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00342,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01JEO5172
Jeotermal çalışmalarda jeokimyasal prospeksiyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5173
Hidrojeokimyasal analiz yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5174
Jeolojide kullanılan uydu görüntüleri ve spektral analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5175
YERALTISUYUNU KORUMA VE KULLANIM MEVZUATLARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5176
Jeolojik arazi verilerinin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5177
HİDROJEOLOJİDE KAVRAMSAL MODEL
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5178
İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5179
Jeolojik harita verilerinin CBS ortamında modellenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO5180
Jeoloji Mühendisliğinde İleri Görüntü Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0054,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01JEO6101
Türkiye Tektoniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6102
İleri Jeolojik Haritalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6104
Kıvrım Tektoniği ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6110
Depolama Ortamları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6111
Foraminiferler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6112
Sedimenter Yapılar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6114
Mikrofosillerin Çalışma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6115
Silikat Mineralleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6117
Volkanoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6119
Türkiye Metalik Maden Yatakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6120
İleri Dış Kökenli Maden Yatakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6124
Yeraltı Suları Kirlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6126
Barajlarda Malzeme ve Enjeksiyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6127
İleri Hidrojeoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6128
Matematiksel Jeoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6129
Petroloji ve Plaka Tektoniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6130
Metamorfik Fasiyes ve Fasiyes Serileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6132
Tersiyer Nannoplankton Biyostratigrafisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6133
Jeokimyasal Reaksiyon Modellemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6134
İleri Kaya Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6135
Temel Jeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6136
Zemin İyileştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6137
Mermer
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6138
İzotop Jeokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6139
Tünelcilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6140
Toprak Nadiri Elementler Jeokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6141
Minerallerin Teknolojide Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6142
Çevre Mineralojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6143
Kıta İçi Bazaltların Petrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6146
Ofiyolit ve Okyanusal Litosfer
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6148
Tektonik Ortamlar ve Magmatizma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6151
Özel Maden Yatakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00192,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01JEO6152
Pliyo- Kuvaterner Foraminiferleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6153
Pliyo- Kuvaterner Foraminifer Biyostratigrafisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6154
SULAK ALAN YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6155
SU KAYNAKLARINDA KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6156
SU KİMYASI VE TIBBİ JEOLOJİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6157
Kırıntılı Tortul Kayaçlarda Kökensel Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6158
Toprak jeokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6159
Kuvaterner Nannoplankton Biyostratigrafiisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6160
Tektonostratigrafide Tortul Kayaç Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6161
Yerbilimlerinde enstrumental (aletsel) analiz yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6162
Jeotermal enerji ve çevre
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6163
karbonat depolanma ortamları ve fasiyesleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6164
Fosil Didemnid Ascidian Biyostratigrafisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO6165
Erken Mesozoyik Nannoplankton Biyostratigrafisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0084,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01JEO7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01JEO8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01JEO9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9609
Göl Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9610
Sürdürülebilir Havza Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9611
Türkiye Hidrojeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9612
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9613
DENİZ JEOTEKNİĞİNE GİRİŞ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9614
Gözenekli Ortam Hidroliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9615
İZOTOP HİDROLOJİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00192,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01JEO9616
JEOTEKNİKTE PROJELENDİRME
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9617
Su Kalite Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9618
Yerbilimlerinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JEO9619
Yüzey ve Yeraltısuyu Kalite Modellemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01JEO9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Toplam0,00894,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Aktif Jeotermal Sistemler 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Andezitler ve İlişkili Kayaçlar 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Baraj Jeotekniği 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 0 0 0
Barajlarda Malzeme ve Enjeksiyon 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Bazalt Oluşumu ve Bazaltik Kayaçların Jeokimyası 2 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 3 1 1 3 4 2 2 4 3 2 3 0 0 0
Biyostratigrafi 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 0 0 0
Cevher Mikroskopisi 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Çevre Jeotekniği 2 4 5 4 4 5 4 5 2 3 2 3 0 0 0
Çevre Mineralojisi 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
DENİZ JEOTEKNİĞİNE GİRİŞ 2 5 5 4 4 2 2 3 2 3 4 4 0 0 0
Depolama Ortamları 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Dış Kökenli Maden Yatakları 2 5 5 3 4 3 2 3 4 4 4 4 0 0 0
Doğal Afetler Jeolojisi 2 5 4 4 4 4 4 4 0 4 3 3 0 0 0
Doğal Yapı Malzemeleri 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Enjeksiyon Tekniği 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Erken Mesozoyik Nannoplankton Biyostratigrafisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaporitler ve Çökelme Ortamları 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 0 0 0
Feldispat Minaralleri 3 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 5 0 0 0
Fiziksel Tayin ve Analiz Yöntemleri 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Foraminiferler 2 5 4 4 3 4 3 1 1 3 3 4 0 0 0
Fosil Didemnid Ascidian Biyostratigrafisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosil Jeotermal Sistemler 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Göl Yönetimi 2 5 5 4 5 2 4 3 1 2 4 4 0 0 0
Gözenekli Ortam Hidroliği 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granit Jeolojisi ve Petroğrafisi 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 0 0 0
Hidrojeokimya 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Hidrojeokimyasal analiz yöntemleri 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 0 0 0
HİDROJEOLOJİDE KAVRAMSAL MODEL 2 3 4 4 2 2 2 4 3 2 4 4 0 0 0
Hidrojeolojik Havza Etüdleri 2 4 5 4 4 4 4 4 2 2 3 4 0 0 0
Hidrotermal Alterasyon 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 0 0 0
İç Kökenli Maden Yatakları 2 5 5 3 3 4 2 3 3 3 4 4 0 0 0
İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ 2 4 5 3 4 3 4 2 1 2 4 4 0 0 0
İleri Dış Kökenli Maden Yatakları 1 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 0 0 0
İleri Fotojeoloji 1 5 5 5 5 3 4 1 1 4 2 4 0 0 0
İleri Hidrojeoloji 2 4 5 4 4 2 4 3 2 2 3 4 0 0 0
İleri Jeolojik Haritalar 2 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 0 0 0
İleri Karst Hidrojeolojisi 2 4 5 4 4 4 4 2 2 2 3 3 0 0 0
İleri Kaya Mekaniği 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
İleri Mikro Paleontoloji 1 5 4 4 4 3 2 1 3 2 2 4 0 0 0
İleri Mineroloji 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 0 0 0
İleri Optik Mineroloji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
İleri Sedimantoloji 1 5 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 0 0 0
İZOTOP HİDROLOJİSİ 3 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 0 0 0
İzotop Jeokimyası 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
İzotop Jeolojisi ve Hidrotermal Eriyikler 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Jeohidroloji 1 3 5 4 4 2 4 3 1 3 3 4 0 0 0
Jeokimyasal Reaksiyon Modellemeleri 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 0 0 0
Jeokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumu 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Jeoloji Mühendisliğinde İleri Görüntü Analizi 2 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 0 0 0
Jeolojide kullanılan uydu görüntüleri ve spektral analizi 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 0 0 0
Jeolojik arazi verilerinin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Jeolojik Harita Alımı ve Yorumu 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 0 0 0
Jeolojik harita verilerinin CBS ortamında modellenmesi 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Jeoteknik Haritalar 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 0 0 0
JEOTEKNİKTE PROJELENDİRME 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 0 0 0
Jeotermal çalışmalarda jeokimyasal prospeksiyon 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0
Jeotermal enerji ve çevre 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Kaldera Volkanizması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Karbonat Depolanma Ortamları ve Fasiyesleri 2 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 0 0 0
karbonat depolanma ortamları ve fasiyesleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayalarda Ayrışma 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Kent Jeotekniği 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Kırık Sistemleri ve Değerlendirilmesi 2 4 5 5 5 4 4 4 3 1 4 4 0 0 0
Kırıntılı Tortul Kayaçlarda Kökensel Analiz Yöntemleri 0 0 0 0 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5
Kıta İçi Bazaltların Petrolojisi 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Kıvrım Tektoniği ve Analizi 2 4 5 5 5 4 4 4 3 1 4 4 0 0 0
Kretase Nonnoplankton Biyostatigrafisi 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 5 0 0 0
Kuvaterner Jeolojisi 2 5 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 0 0 0
Kuvaterner Nannoplankton Biyostratigrafiisi 0 0 0 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5
Levha Tektoniği 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 0 0 0
Maden Jeolojisinde Proje Hazırlama ve Yönetimi 2 3 4 3 3 5 5 4 3 5 2 4 0 0 0
Maden Yatakları Jeokimyası 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Maden Yataklarının Jeotektonik Konumu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Magma Çeşitleri ve Petrografik Provensler 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Matematiksel Jeoloji 2 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 0 0 0
Mermer 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Metamorfik Fasiyes ve Fasiyes Serileri 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Mikrofosillerin Çalışma Yöntemleri 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 0 0 0
Mineral Kimyası 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Minerallerin Teknolojide Kullanımı 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Ofiyolit ve Okyanusal Litosfer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Özel Maden Yatakları 2 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 0 0 0
Özel Mikroskobik Petrografi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Paleoekoloji 2 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 0 0 0
Petroloji ve Plaka Tektoniği 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Pliyo- Kuvaterner Foraminifer Biyostratigrafisi 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 0 0 0
Pliyo- Kuvaterner Foraminiferleri 2 5 4 4 3 4 3 1 1 3 3 4 0 0 0
Sedimantolojide Fasiyes Analizleri 2 4 5 5 5 4 4 4 3 1 4 4 0 0 0
Sedimenter Yapılar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seramik Hammaddeleri ve Teknolojik Özellikleri 2 5 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 0 0 0
Silikat Mineralleri 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Su Kalite Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler 2 5 5 4 5 2 4 3 1 2 4 4 0 0 0
SU KAYNAKLARINDA KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ 2 4 2 4 5 1 3 2 2 2 4 3 0 0 0
SU KİMYASI VE TIBBİ JEOLOJİ 2 3 4 4 2 2 2 4 3 2 2 4 4 0 0
SULAK ALAN YÖNETİMİ VE PLANLAMASI 2 4 5 3 3 2 4 2 1 2 4 4 0 0 0
Sürdürülebilir Havza Yönetimi 2 5 5 4 5 1 3 1 1 2 4 4 0 0 0
Tektonik Ortamlar ve Magmatizma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Tektonostratigrafide Tortul Kayaç Analizi 5 5 4 4 5 2 3 3 4 2 5 5 5 5 5
Temel Jeolojisi 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Tersiyer Nannoplankton Biyostratigrafisi 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 0 0 0
Toprak jeokimyası 1 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3 5 0 0 0
Toprak Nadiri Elementler Jeokimyası 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Tünel Jeotekniği 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Tünelcilik 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Türkiye Endüstriyel Hammadde Yatakları 1 3 3 3 1 4 4 2 2 2 4 3 0 0 0
Türkiye Hidrojeolojisi 2 5 5 4 4 2 2 3 1 2 3 4 0 0 0
Türkiye Metalik Maden Yatakları 3 3 4 3 4 4 0 0 4 5 0 4 0 0 0
Türkiye Tektoniği 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Ulaşım Jeotekniği 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 0 0 0
Uygulamalı Stratigrafi 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 5 0 0 0
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 0 0 0
Volkanoklastik Kayaçlar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Volkanoloji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
X-Işını Difraktometresi ve Veri Değerlendirilmesi 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Yer Bilimlerinde Uzaktan Algılama 2 5 5 4 4 4 2 3 3 3 4 4 0 0 0
Yeraltı Suları Kirlenmesi 2 5 5 4 4 2 2 3 1 3 4 4 0 0 0
YERALTISUYUNU KORUMA VE KULLANIM MEVZUATLARI 2 4 2 4 5 1 3 1 1 2 4 3 0 0 0
Yerbilimlerinde enstrumental (aletsel) analiz yöntemleri 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 0 0 0
Yerbilimlerinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 2 5 5 4 5 1 3 1 1 2 4 4 0 0 0
Yitim Zonu Magmatizması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Yüzey ve Yeraltısuyu Kalite Modellemesi 2 5 5 4 4 2 2 3 1 2 4 4 0 0 0
Zemin İyileştirme 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 0 0 0
Zemin Mekaniğinde Arazi Deneyleri 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0