Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atabey Meslek Yüksekokulu
ORN-805
Doğa Turizmi ve Doğa'da Hayatta Kalma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Gökhan AYDIN  
e-mail : gokhanaydin@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Gökhan AYDIN  
e-mail : gokhanaydin@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey MYO - Atabey ISPARTA  
Genel Bilgi : Günümüzde, endüstrileşme sürecini girmiş olan ülkemizde tarımın en önemli kollarından birini hiç şüphesiz seracılık oluşturmaktadır. Nitekim, ülkemizdeki üretimin 37000 ha' i örtü altında gerçekleşirken bunun 16000 hektarını seralar oluşturmaktadır. Birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayarak küçük alanların marjinal olarak değerlendirilmesine olanak veren örtüaltı yetiştiriciliği, aynı zamanda yıl içerisinde düzenli bir işgücü kullanımı sağlaması nedeniyle de ülkemizde en önemli tarımsal faaliyetlerden birisi haline gelmiştir. Ülkemizde örtüaltı yetiştiriciliği ekolojik koşullara bağımlı bir gelişme göstererek, özellikle Akdeniz kıyısında yoğunlaşmıştır. Ülkemiz oldukça değişik ekolojik şartlara sahip olduğundan pek çok bahçe bitkileri türünün yetiştiriciliğine olanak sağlar. Örtüaltı yetiştiriciliği de bu grup içerisinde önemli bir yere sahiptir Sera alanlarımızın %95'inde sebze %4'ünde süs bitkileri ve %1'inde ise meyve türleri yetiştirilmektedir. Seracılık birim alandan çok yüksek gelir alınması, normal üretim zamanlarındaki işgücünün değerlendirilmesi, mevsimlerinin dışında yiyecek ve süs bitkilerinin büyük kısmının üretilmesi bakımından tarımın en hızlı ürün elde edilen koludur. Seracılık konusunda kalifiye elemanların yetiştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ilimizde ve bölgemizde bu amaca hizmet edebilecek büyük fırsatlardan biridir. Program, gelişen teknoloji ve piyasaya uyumlulukla ülkemizin bu alandaki ara eleman ihtiyacının karşılanmasını amaçlar.Temel meslek derslerinin yanı sıra, yabancı dilini etkin kullanabilen, bilgisayar kullanma becerisine sahip, kuvvetli bir teorik bilgiye ve bu bilgiyi endüstride uygulama yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Program mezunları ?Seracılık Teknikeri? olarak görev yapmaktadır.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Temel meslek derslerinin yanı sıra, yabancı dilini etkin kullanabilen, bilgisayar kullanma becerisine sahip, kuvvetli bir teorik bilgiye ve bu bilgiyi endüstride uygulama yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Seracılık bölümünden mezun olan öğrenciler; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Çevre ve Orman Bakanlığı?na bağlı orman il ve ilçe müdürlükleri ve işletmelerinde, fidan ve meyve üretimi yapan özel şirketlerde iş imkânı bulmakta veya kendi işletmelerini kurarak, fidan üretimlerini yapabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans eğitimine devam edebilirler  
Programın Amaçları : Seracılık Programının amacı; sera işletebilen, kurumunu yapabilen, örtü altı sebze, meyve ve süs bitkisi üretebilen, sulama, gübreleme, budama gibi teknik konularda bilgili, organik tarım ve topraksız tarım tekniklerini bilen, bitkiler üzerinde bulunan hastalık ve zararlılarla doğaya zarar vermeden mücadele yöntemlerini bilen ve uygulayabilen, bitki besleme ve gübreleme konularında bilinçli teknik elemanlar yetiştirmektir  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları yüksekokul müdürlüğünce belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Yüksekokul Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4?lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO?su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO?su 2.00?ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için 25 inci Maddede belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler ?Başarı Belgesi?, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise ?Üstün Başarı Belgesi? almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları