Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
BAS-808
Ticari Belgeler
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-801
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-802
Genel İletişim Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-807
E-Ticaret
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-801
İş Etiği
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-802
Kariyer Planlaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-801
Türkiye- AB İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-802
Küreselleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-802
Güncel Ekonomik Sorunlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK  
e-mail : emrahozturk@isparta.edu.tr  
Telefon : 02463412363  
Fax : 02463412042  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Halit BAYRAK  
e-mail : hbayrak@sdu.edu.tr  
Telefon : 02463412363  
Fax : 02463412042  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, AKSU  
Genel Bilgi : Ülkemizde hayvansal protein tüketiminin istenilen düzeye çıkarılması gereği açıktır. Hayvansal protein açığının kapatılabilmesinde, su ürünleri önemli bir seçenektir. Çünkü Türkiye coğrafik konumu itibariyle, deniz ve iç sularında su ürünü üretme veya yetiştirme imkanına sahip olan bir ülkedir. Su ürünleri, doğal stokların yanında kültür yoluyla üretimi her geçen gün artış gösteren bir hayvansal besin maddesidir. Su ürünleri tarım sektörü içinde bitkisel üretim, hayvancılıktan sonra üretim değeri yönünden üçüncü sırada yer alan bir alt sektördür. Son yıllardaki su ürünleri sektöründeki gelişmeler, bu konuda yetişmiş elaman ihtiyacını da artırmaktadır. Su ürünleri programının amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Su Ürünleri kanunlarına uygun olarak su ürünlerinin üretilmesi, yetiştirilmesi, depolanması ve işlenmesi konularında bilgi ve beceriye sahip kaliteli teknik eleman yetiştirmektir. Su ürünleri programından mezun olacak kişiler, kendi yetiştirme tesislerini kurabilecekleri gibi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve Kıyı Kültür Tesisleri (Kıyı ve Kıyı Ötesi Kafes Üniteleri), Dalyanlar, Akarsu, Göl ve Göletlerde Faaliyet Gösteren Yetiştirme Tesisleri (Alabalık, Sazan vb.) gibi özel sektöre ait yerlerde çalışabilirler.  
Edinilen Ünvan : Su Ürünleri Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Su Ürünleri Programı, çağdaş su ürünleri ilkelerini kapsayan 2 yıl süreli bir programdır. Öğrenciler, programa başladıkları birinci yıldan itibaren derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin derse devam durumu dersi veren öğretim görevlisinin sorumluluğundadır. Zorunlu ve teknik seçmeli derslerin tümünde yazılı sınav yapılmaktadır. Vize sınavları yarıyılın belirlen haftasında yapılır. Öğrenciye her yarıyılda 1 adet vize sınavı yapılır. Vize sınav tarihleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından duyurulur. Vize sınavlarına ilaveten, öğrenciler her yarıyılda 1 adet final sınavına girmek zorundadırlar. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenir ve duyurulur. Öğrenciler, Meslek Yüksekokulu İdare Komisyonu tarafından kabul edilebilir gerçek ve geçerli bir neden varsa giremediği herhangi bir sınava ait mazeret sınavına alınabilir. Zorunlu olmayan derslerin vize ve/veya final sınavları dersin sorumlusu tarafından düzenlenir. Bu şartlar altında, yarıyıl boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle dönem notu verilir. Teknik olmayan seçmeli derslerde, değerlendirme metodunu öğrenci ve dersin sorumlusu beraber belirlerler. Öğrencilerin derslerdeki başarı durumu "başarılı" olarak transkript kayıtlarına geçer. Öğrenciler 2. ve 4. yarıyıl sonunda toplam 30 gün kendi alanındaki herhangi bir kamu veya özel kurululta yaz stajı yaparlar.  
Kabul Koşulları : ÖSYM tarafından yapılan ÖSS veya YÖS sınavlarından öngörülen puanı almış olmak  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Resmi ilköğretimin tanınmasıyla ilgili kanun ve yönetmelikler ural ve düzenlemeler tanımlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denkliği kabul edilen meslek yüksekokulu programları arasında tarnsfer yapılabilir. Ayrıca Meslek Yüksekokulundan mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı'nı kazananlar lisans eğitimine devam edebilirler. Mezun olduğu programda aldığı derler dikkate alınarak öğrencilerin alacağı dersler İlgili bölüm tarafından belirlenir. Türk Yüksek Eğitim-Öğretim Birimleri'nde resmi yada resmi olmayan önceki eğitimlerin tanınması başlangıçta belirlenmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de aynı yöntem takip edilmektedir. Bununla birlikte her senenin başında bilgisayar bilimleri ile ilgili muafiyet sınavı düzenlenir. Bu derlserin yeterliliğini kendi kendine vey diğer şekillerde tamamlamış ve bu dersin öğrenme çıktılarını alan ööğrenciler muafiyet sınavına girme hakkını kazanır. bu sınavı geçen öğrenciler sne içinde bu dersten muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın amacına uygun olarak ülke kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak su ürünleri üretimini yetiştiricilik, avcılık ve işleme yoluyla geliştirecek; aynı zamanda alanıyla ilgili ekonomik konuları göz önünde tutabilen ara teknik eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Su Ürünleri Bölümü'nde önlisans derecesine sahip olanlar çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilirler. Temel devlet sektörü su ürünleri teknikerliğiyle alakalı olan devlet kuruluşlarıdır. Su ürünleri teknikerleri tekniker ünvanlarıyla sektör içinde önemli bir role sahiptirler. Bugünün teknikerleri alanlarıyla ilgili olan yetiştiricilik, balık işleme, avcılık, su kalitesi, akvaryum ve dalış okullarında görev alabilirler. Bütün bunlar su ürünleri teknikerlerinin üretim alanında gelişen teknolojileri üretim sahalarına yansıtmasıyla mümkündür. Su ürünleri teknikerleri kalite ve süreç kontrol, üretim, güvenlik, araştırma, teknik destek, satış ve pazarlama alanlarında teknik veya yönetici personel pozisyonunda çalışabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar mezun oldukları bölümü kabul eden fakültelere geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Bu programın amacı öncelikle su ürünleri üretimi yapılan su kaynakları ve bunların nasıl en verimli şekilde kullanılacağı, bu su kaynaklarında bulunan ve ülkemize dışarıdan getirilmiş türlerin yetiştiriciliği, avcılığı ve bunların nasıl işleneceği, işletme ekonomisi ve organizasyonu, pazar kaynaklarının araştırılması, bu işlemleri yaparken kalite ve kontrolün nasıl mevzuatlara uygun şekilde yapılacağı konularını bilen ve uygulayabilen ara teknik eleman (tekniker) yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Yarıyıl içi değerlendirmeler toplamının % 40'ı Yarıyıl sonu sınavının % 60'ı  
Mezuniyet Koşulları : Mezun olabilmek için ulusal kredi sistemine göre 90 (80-100) krediyi tamamlamak. Ayrıca AKTS sisteminde dönemlik 30 toplam 120 krediyi tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı (Derslerin teorik bölümleri sınıfta, uygulamaları ise laboratuarda veya arazide öğretilmektedir)  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları